Примерное время чтения: 2 минуты
70

Дин Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъырым ащыпсэурэ быслъымэнхэм я ДиндэлэжьапIэ тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ Iимамхэм, ефэндхэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ курсхэр.

Ащ рагъэблэгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Iофыгъо шъхьаIэу зытегущыIагъэхэр зидунай зыхъожьыгъэм ифэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ шапхъэхэр ары. Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъырым ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый къызэриIуагъэмкIэ, илъэс къэс мыщ фэдэ курсхэр зэхащэх. Ислъам диным иIофыгъохэм атегу­щыIэх, шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахагъа­хъо.

Мыгъэрэ Iофтхьабзэр хьадэм ифэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн ыкIи ныбжьыкIэхэр терроизмэмрэ экстремизмэмрэ ащыухъумэгъэнхэм афэгъэхьыгъ. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу сыд фэдэрэ лъэ­ныкъокIи динлэжьхэм IэпыIэгъу къа­фэхъурэм, ягумэкIыгъохэр зэхэзышIэ­хэрэм зэрэфэразэхэр А. Къэрданэм къыIуагъ.

Джащ фэдэу УФ-м и Президент иунашъокIэ орденэу «За заслуги перед Отечеством» зыфиIоу я III-рэ степень зиIэр къызыфагъэшъошэгъэ ТхьакIущынэ Аслъан къэзэрэугъоигъэхэр фэгушIуагъэх, гущыIэ дэхабэ пагъохыгъ.

Диным епхыгъэ гумэкIыгъоу, зэмызэгъыныгъэу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэн­хэ зэрэфаер къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ. Анахь шъхьаIэу зигугъу къышIыгъэхэм ащыщ тигъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ныбжьыкIабэ зэрахэкIуадэрэр. Ар дэгъэзыжьыгъэныр пстэуми япшъэ­рылъ шъхьаIэу ылъытагъ. «Хьадэм ифэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн зы шэпхъэ гъэнэфагъэ пылъын фае. АщкIэ динлэжьхэм азыфагу зэгуры­Iо­ныгъэ ыкIи зыкIыныгъэ илъыным мэхьанэшхо иI.

Мэфэ тIокIитIур, илъэс Iанэр пшIын фаемэ, хьауми пшIынэу щымытмэ цIыфхэр егъэгумэкIых. Джащ фэдэу хьадэр дахы зыхъукIэ ефэ­ндыр адыгабзэкIэ е арапыбзэкIэ Тхьэм елъэ-Iун фая? Сэ сишIошIыкIэ, динлэ­жьым къыIорэ гущыIэхэр цIыфхэм къагурыIонхэ фае. Тэ зэкIэми тыадыг, арышъ, тишэн-хабзэхэри, тыбзи, тикультури къэтыухъумэнхэм тынаIэ тетын фае», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

ДиндэлэжьапIэм зэхищэгъэ курсхэр мэфитIо кIощтых, ащ нэбгырэ 45-рэ хэ­лажьэ. Iофтхьабзэр заухырэ ужым динлэжьхэм яшIэныгъэхэм зэрахагъэ­хъуагъэр зэрытхэгъэ сертификатхэр аратыжьыщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах