Примерное время чтения: 3 минуты
114

Зигъо Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Майкоп, 22 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэкIэ анахь зигъо Iофыгъохэм атегущыIэнхэм пае республи-кэм ибизнес-сообществэ илIыкIохэм аIукIагъ.

А Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровыр, Адыгеим ипредприятие, иорганизацие пэрытхэм япащэхэр, предпринимательхэр, общественнэ объединениехэм ахэтхэр.

Анахь Iофыгъо шъхьаIэу зынэсыгъэхэр бизнесым ихэхъоныгъэкIэ гугъапIэу щыIэхэр, республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэу ышIыщтыр, предпринимательствэм иIофыгъохэм язэшIохын зэрэхэлэжьэщтхэр, экономикэм исектор шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщым епхыгъэ зигъо Iофтхьабзэхэр зэрищыкIагъэм тетэу зэшIохыгъэнхэр ары.

«Мы аужырэ уахътэм экономикэмкIэ Iофхэм язытет нахьышIу хъугъэ, ВРП-р фэди 1,8-кIэ нахьыбэ хъугъэ, республикэм ихахъохэм фэди 4-кIэ зыкъаIэтыгъ. Тэ Iофэу тшIэрэм икIэуххэм федеральнэ къулыкъухэм осэшIу къафашIы. Ау лъэныкъо заулэхэмкIэ пчъагъэхэм джыри тагъэразэрэп. ЦIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэн, инвестициехэр къызэрэтIэкIахьэхэрэм нэмыкI екIолIакIэ фытиIэн, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ нахь хэхъоныгъэ ашIыным тыдэлэжьэн фае. ЩыIэныгъэм илъэныкъо пстэухэмкIи Iоф зыдэтшIэн фаеу къытпыщылъыр макIэп. Ау республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ищыкIэгъэ лъэгапIэм нэдгъэсыным пае зэкIэми ткIуачIэ зэхэлъын фае. Шъо шъукъыддемыIэу, IофтхьэбзакIэхэм кIэщакIо шъуафэмыхъоу хабзэм икъулыкъухэм Iофэу ашIэрэм тызщыгугъырым лъыкIахьэу кIэухышIу фэхъун ылъэкIыщтэп», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм республикэм хабзэр щызыIыгъхэм яIофшIэн илъэныкъо шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх.

Ахэм ащыщых гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ федеральнэ программэхэм ягъэцэкIэн чанэу хэлэжьэгъэныр, социальнэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм язэшIохын пэIудгъэхьэрэ ахъщэм хэдгъэхъоныр, энергием тызэрэщыкIэрэм иIофыгъохэр зэшIохыгъэнхэр, нахьыбэу инвесторхэр къызфэтщэнхэм пае инфраструктурнэ пэрыохъуныгъэхэу щыIэхэр дэдгъэзыжьынхэр, цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр.

КъумпIыл Мурат къыIуагъ бизнес-сообществэм игъоу ылъэгъурэ пстэуми ынаIэ тетэу хабзэр ахэплъэным зэрэфэхьазырыр, къэуцурэ Iофыгъохэр зэшIуихынхэм пае къытефэрэр зэкIэ ащ зэришIэщтыр. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм агу къыгъэкIыжьыгъ обществэмрэ бизнесымрэ яфедэхэр зэдиштэнхэ зэрэфаер, ащ дакIоу предпринимательхэм къяджагъ социальнэ пшъэдэкIыжьэу ахьырэр зыщамыгъэгъупшэнэу, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Мы зэIукIэгъум джащ фэдэу щатегущыIагъэх хэбзэгъэуцугъэу щыIэр джыри нахьышIу шIыгъэным, уахътэм диштэрэ зэхъокIыныгъэхэр ащ фэшIыгъэнхэм, къолъхьэ-тын Iыхыным пэуцужьыгъэным, уплъэкIун-лъыплъэн Iофхэм афэгъэзэгъэ къулыкъухэмкIэ административнэ пэрыохъуныгъэхэм къакIегъэчыгъэным, езыгъэжьэгъэкIэ предпринимательхэм IэпыIэгъу ятыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм. IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ кадрэхэм ягъэхьазырыни мыщ щытегущыIагъэх. IэкIыб къэралхэу кризисым илъэхъан гъэсэныгъэм, инновациехэм, техно-логиякIэхэм ягъэфедэн анаIэ лъэшэу атезгъэтыхэрэр предпринимательхэм щысэу къахьыгъэх.

КIэлэеджакIохэм сэнэхьатэу къыхахыщтым зыфагъэхьазырынымкIэ, рабочэ сэнэхьатым мэхьанэу ратыщтыгъэм зыкъегъэIэтыжьыгъэнымкIэ, республикэм ищыкIэгъэ сэнэхьат зэфэшъхьафхэмкIэ кадрэхэр гъэхьазырыгъэнхэм япхыгъэ программэ хэушъхьафыкIыгъэхэр зэхэгъэуцогъэнхэ зэрэфаер мы зэIукIэгъум игъоу щалъэгъугъ. Апшъэрэ еджапIэхэр анахь дэгъоу къэзыухыхэрэм IофшIэн ягъэгъотыгъэным мэхьанэу иIэм хэушъхьафыкIыгъэу къыщыуцугъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах