Новости по теме: псэупIэхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Москва зыщэIэм, псы къэкIуапIэхэмкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Вадим Никаноровым IукIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Хьакурынэхьаблэ дэт еджэпIэ-интернатым чIэсхэу, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм псэупIэу афащэфыгъэхэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ