Примерное время чтения: 2 минуты
113

ПсэупIэхэр яIэ хъугъэ

Майкоп, 23 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Хьакурынэхьаблэ дэт еджэпIэ-интернатым чIэсхэу, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм псэупIэу афащэфыгъэхэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, Шэуджэн районым иадминистрацие ипащэу Мэрэтыкъо Аслъан, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ министрэм иапэрэ гуадзэу Хьаткъо Рэмэзан.

Федеральнэ ыкIи чIыпIэ хэбзэгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу, зянэ-зятэ зимыIэжь нэбгырэ 20-мэ мы зэхахьэм фэтэрхэр атырагощагъэх, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи алъыплъэн зышъхьащымытыжьхэм апае 2016-рэ илъэсым агощыгъэ унэхэм сомэ миллиони 104-рэ апэIухьагъ, фэтэри 126-рэ аратыгъ. Мыгъэ мыщ игъэцэкIэн сомэ миллиони 147-рэ фэдиз пэIуагъэхьагъ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу фэтэри 132-рэ зянэ-зятэ зимыIэжьхэм аратыгъ, тызхэт илъэсыр екIыфэ джыри 48-рэ агощыщт. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхахьэм къыщыгущыIэзэ IункIыбзэхэр зэратыжьыгъэхэм къафэгушIуагъ.

«Социальнэ пшъэрылъхэр дгъэцэкIэнхэр анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ. Ащ хэхьэ зянэ-зятэ зимыIэжьхэм, алъыплъэн зышъхьащымытыжьхэм яфэIо-фашIэхэр зэшIохыгъэнхэр. Непэ псэупIэ зиIэ хъугъэхэр ныбжьыкIэх, республикэм инеущырэ мафэ лъагъэкIотэщт. Ахэм IэпыIэгъу тафэхъуныр пстэуми типшъэрылъ. Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, мы программэм игъэцэкIэнкIэ гумэкIыгъохэр щыIагъэх, ау ахэр зэшIотхынхэ тлъэкIыгъэ. ТапэкIи мы IофшIэныр лъыдгъэкIотэщт, чэзыум хэт пстэуми ящыкIэгъэ фэтэрхэр яIэнхэм тынаIэ тедгъэтыщт. Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ шъуиIэу, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ шъуищыIэныгъэ гъогу шъурыкIонэу, унэгъо дахэхэр шъушIэнхэу, шъуиреспубликэ чанэу шъуфэлэжьэнэу шъуфэсэIо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УнакIэр зыгъотыгъэ ныбжьыкIэхэм рэзэныгъэ гущыIэхэр къаIуагъэх, тапэкIэ гухэлъэу яIэхэм КъумпIыл Мурат щагъэгъозагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах