Примерное время чтения: 2 минуты
91

Адыгеим ипсэупIэхэр псыкъиуным зэрэщаухъумэщтхэм тегущыIагъэх

Майкоп, 12 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Москва зыщэIэм, псы къэкIуапIэхэмкIэ Федеральнэ агентствэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Вадим Никаноровым IукIагъ.

Нэпкъхэм ягъэпытэн, псыхъохэм якъуладжэхэр гъэкъэбзэгъэнхэм, гъатхэм псыхъохэр къызеухэ нэуж муниципальнэ образование заулэмэ ядамбэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэ ыкIи шIыгъэнхэ зэрэфаем япхыгъэ Iофыгъохэм зэIукIэм щатегущыIагъэх.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: жъоныгъуакIэм и 25-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс республикэм ощхышхохэр къызэрэщещхыгъагъэм къыхэкIэу псыхъохэу Лабэ, Щэхъураджэ, Фарзэ, Псынэф лъэшэу зыкъаIэтыгъагъ.Кощхьэблэ, Джэджэ, Шэуджэн, Красногвардейскэ районхэм япсэупIэ 25-мэ псыр къакIэогъагъ. Ахэм тхьамыкIагъо къазэращыхъугъэм епхыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ ошIэ-дэмышIэ Iофхэм япхыгъэ режим ахэм ащагъэуцугъагъ.

КъумпIыл Мурат федеральнэ ведомствэм ипащэ къыфиIотагъ хыдзэ-псыдзэм зэрарэу аригъэшIыгъэм фэгъэхьыгъэу. А тхьамыкIагъом нэбгырэ мини 2,8-м ехъумэ ящыIэныгъэ зэщигъэкъогъагъ, хэпIэ 814-мэ, унэ 299-мэ, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъи 4-мэ, административнэ уни 7-мэ, инфраструктурэ объект 22-мэ, ЖКХ-мрэ энергетикэмрэ яобъекти 4-мэ, мэкъу-мэщ мэхьанэ зиIэ чIыгу гектар мини 9,6-м ехъумэ чIэнагъэ аригъэшIыгъагъ.

Республикэм ипащэ къуаджэхэу Пщычэу, Къэбэхьаблэ, Хьатыгъужъыкъуае апэблагъэу псыхъоу Фарзэ идамбэ иаварийнэ участкэ 58-мэ гъэцэкIэжьынышхохэр яшIылIэгъэн зэрэфаер зэIукIэм къыщиIуагъ. Джащ фэдэу псыхъоу Псынэф идамбэ щыщ километри 3,8-ри гъэцэкIэжьыгъэн фае. Псыпэм къыщегъэжьагъэу къутырэу Чехрак нэсэу псыхъоу Щэхъураджэ икъуладжэ гъэкъэбзэгъэн, чIыпIэ заулэм дамбэхэр ащышIыгъэн фае. Псыхъоу Фарзэ ипсыпэ — къуаджэу Хьатыгъужъыкъуае къыщегъэжьагъэу ар Лабэ зыщыхэлъэдэжьырэм нэс джащ фэдэ IофшIэнхэр рашIылIэнхэ фае. Кощхьэблэ районымкIэ селоу Вольнэм дэжь километри 4,1-рэ зикIыхьэгъэ дамбэ щыгъэпсыгъэн фаеу Iофыгъо къэуцугъ, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм псыхъохэр къызэриугъагъэхэм цIыфхэми республикэм иэкономики чIэнэгъэ ин аригъэшIыгъ. Псыхъохэм якъуладжэ заукъэбзкIэ, нэпкъхэр загъэпытэхэкIэ, щынэгъопIэ чIыпIэхэм дамбэхэр защагъэцэкIэжьхэкIэ ыкIи защагъэпсхэкIэ ащ фэдэ тхьамыкIагъохэм тапэкIэ защаухъумэн алъэкIыщт.

Псы къэкIуапIэхэмкIэ Федеральнэ агентствэм иIэшъхьэтет республикэм ипащэ къыгъэгугъагъ зэкIэ предложениехэм икъоу ахэплъэнэу. ЗэIукIэм икIэуххэм атетэу чIыпIэ къулыкъухэми Росводресурсхэм къафэIорышIэрэ организациехэми пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах