Примерное время чтения: 2 минуты
136

Адыгеим и ЛIышъхьэ УФ-м регион хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ игуадзэхэм аIукIагъ

Майкоп, 5 февраля – АиФ-Адыгея. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан УФ-м регион хэхъоныгъэмкIэ иминистрэ игуадзэхэу Сергей Назаровымрэ Вадим Малининымрэ аIукIагъ.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Муратрэ АР-м и Прокурорэу Василий Пословскэмрэ.

Федеральнэ министрэхэр Адыгеим къызыкIэкIогъагъэхэр республикэм иэлектролиниехэр зызэпэутыхэ нэуж ашIагъэхэм нэIуасэ зафашIынэу ары.

Сергей Назаровыр республикэм и ЛIышъхьэ дэгущыIэзэ мырэущтэу къыIуагъ:

- Тэ республикэм анахьэу тыкъызыкIэкIуагъэр тхьамыкIагъом къыздихьыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ ашIагъэхэм защыдгъэгъозэным нахьи, пIэлъэ кIэкIым къыкIоцI Адыгеим игъэцэкIэкIо хабзэ а тхьамыкIагъом икIэуххэм ядэгъэзыжьынкIэ опытэу иIэр зэфэтхьысыжьынэу, цIыфхэм ар зэлъядгъэшIэнэу ары.

Республикэм и Премьер-министрэ тыригъусэу гумэкIыгъо хэфэгъэгъэ районхэм тазыщэIэм тэ ар нафэ къытфэхъугъ.

Республикэм ирайони 5-р: Красногвардейскэ, Шэуджэн, Джэджэ, Теуцожь, Тэхъутэмыкъое районхэр ары ащ фэдэ гумэкIыгъо зышъхьарытыгъэр. ПсэупIэ 50-м ехъумэ, е нэмыкIэу къэпIон хъумэ, республикэм ис нэбгырэ мин 40-м ехъумэ нэфынэ ямыIэу къэнэгъагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ иупчIэ джэуап къыритыжьзэ, Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, непэ ехъулIэу зэкIэ псэупIэхэм электроэнергиер аIэкIахьэ. ТхьамыкIагъом икIэуххэм ядэгъэзыжьын тхьамафэ ыхьыгъ. Урысыем ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIыгъэ энергетикхэм ябригадэхэм IэпыIэгъушхо къаратыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах