Примерное время чтения: 4 минуты
108

ЯгушIуагъо адигощыгъ

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 27 марта - АиФ-Адыгея.

Мыекъопэ районым ит поселкэу Каменномостскэм ирайон цIыкIоу «Горка» зыфиIорэм ращэлIэгъэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыщызэбгыращыщт псэуалъэр хьазыр зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ а псэупIэм тыгъуасэ щыIагъ.

Муниципальнэ образованием ипащэу Алексей Петрусенкэм псалъэ къышIызэ, газым бэшIагъэу ежэгъэ цIыфхэм игуапэу къафэгушIуагъ.

Федеральнэ программэу «Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ар зэрагъэпсыгъэр ыкIи проектыр зэшIохыгъэ зэрэхъугъэм АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ынаIэ зэрэтетыгъэр къыхигъэщыгъ.

Псэуалъэм ишIын 2014-рэ илъэсым рагъэжьагъ, газрыкIуапIэм икIыхьагъэ километрэ 24-м ехъу. ЗэкIэмкIи ащ сомэ миллион 42-рэ тефагъ. Мылъкур федеральнэ, республикэ ыкIи къоджэ псэупIэм ябюджетхэм къахахыгъ, джащ фэдэу цIыфхэм къаугъоигъэри дыхэт. Ащ ишIуагъэкIэ унэгъо шъитф фэдизмэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр агъэфедэн амал яIэ хъугъэ.

КъэIогъэн фае гъэстыныпхъэ шхъуантIэр яIэ хъуным цIыфхэр лъэшэу зэрэпылъыгъэхэр, ащ пае кооперативэу «Факел» зыфиIорэр зэхащагъ, ахъщэ аугъоигъ. Поселкэм ирайон цIыкIу гъэстыныпхъэ шхъуантIэр къызэрэIэкIэхьагъэм ишыхьатэу мэфэкI шIыкIэм тетэу факелыр зэхагъэнагъ. ЦIыфхэр ащ щыгушIукIхэу бэрэ Iэгу теуагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зэратыгъэхэм ащыщ унэгъуитIумэ ащыIагъ, ахэм ягушIуагъо адигощыгъ, шIухьафтынхэр афишIыгъэх. Зэшъхьэгъусэхэ Евгений ыкIи Ирина Криничнэхэм сабыищ зэдапIу.

Хъулъфыгъэ ныбжьыкIэм поселкэм дэт гурыт еджапIэм шоферэу Iоф щешIэ, ишъхьэгъусэ сабыйхэм япIун фэгъэзагъ. Унагъом ис зы нэбгырэм телъытагъэу гурытымкIэ мазэм ахъщэ хахъоу иIэр сомэ мини 4-м кIэхьэ къодый. Ащ къыхэкIыкIэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр псэупIэм ращэлIэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу къафэхъугъэх. Евгений къызэриIотагъэмкIэ, мы поселкэм ар къыщыхъугъ. Ны мылъкум ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ программэм яшIуагъэкIэ ежьхэм япсэупIэ ащэфыгъ, ащ сомэ миллионым ехъу пэIухьагъ.

Унэр пхъэкIэ агъэплъыщтыгъ, бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным ащ ищэфын сомэ мин 27-рэ фэдиз тефэщтыгъ. Джы гъэстыныпхъэ шхъуантIэр яIэ хъугъэ, унэм игъэфэбэнкIэ гумэкIыгъо щыIэжьыщтэп. Кооперативым зыхэхьэм, сомэ мин 12 хилъхьагъ, унэм игъэфэбэн ищыкIэгъэ котелыр, нэмыкI пкъыгъохэр ыщэфыгъэх, ыгъэуцугъэх, адрэ пстэумкIи хабзэр IэпыIэгъу къыфэхъугъ. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр зэшъхьэгъусэхэм, сабый цIыкIухэм афэгушIуагъ. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэу афыращэлIагъэр унэгъо зэгурыIожьым шъхьапэ фэхъунэу афэлъэIуагъ.

«Сабыибэ зэрыс мыщ фэдэ унагъохэм IэпыIэгъу тафэхъун фае. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэм имызакъоу, зашъохэрэ псыр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэным, гъогухэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм мэхьанэшхо яI. Къоджэ псэупIэм ипащэ иIофшIэн зэрэзэхищэрэм уасэ фэтшIы зыхъукIэ, мы лъэныкъохэр ары анахьэу мэхьанэ зэттыщтыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Любовь Терещэнкэм изакъоу сабыитIу епIу, 1997-рэ илъэсым къыщыублагъэу фельдшерэу Iоф ешIэ, медицинэм зыхэтыр илъэс 25-рэ мэхъу. Ишъэожъые нахьыжъэу Артем Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудент, янэ фэдэу медицинэ сэнэхьатым феджэ. Шъэожъые нахьыкIэу Макар гурыт еджапIэм чIэс. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр афыращэлIэнымкIэ мы унагъоми IэпыIэгъу фэхъугъэх. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр мыхэми яхьэкIагъ, бэшIагъэу зэжэгъэхэ газыр яIэ зэрэхъугъэмкIэ афэгушIуагъ.

«Гъот макIэ зиIэ, социальнэу мыухъумэгъэ цIыфхэм тишIуагъэ ядгъэкIыныр пшъэрылъ шъхьаI. Илъэс 25-рэ хъугъэу медицинэм Iоф щызышIэрэ Любовь Анатолий ыпхъум шъхьэкIафэ фэпшIыныр, урыгушхоныр, IэпыIэгъу уфэхъуныр тефэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм цIыфхэр, анахьэу зыныбжь хэкIотагъэхэр, къекIолIагъэх. Поселкэм непэ дэлъ гумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр ахэм къыраIотыкIыгъэх, IэпыIэгъум зэрежэхэрэр къаIуагъ. ГущыIэм пае, зашъохэрэ псым иIофыгъо бэхэм къаIэтыгъ. Муниципалитетым ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, псыр зыщаугъоирэ псэолъакIэ Каменномостскэм щагъэпсыгъ, ащ иIофшIэн зыригъажьэкIэ, гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэхэ хъущт. Гъэстыныпхъэ шхъуантIэри чэзыу-чэзыоу цIыфхэм алъагъэIэсы, гъогухэм язэтегъэпсыхьани ыуж ихьащтых.

— ГумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэдгъэзыжьынхэм пае тызэгъусэу, зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу Iоф зэдэтшIэн фае. МыщкIэ цIыфхэми яшIуагъэ къагъэкIоным мэхьанэшхо иI. Псыр, гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, гъогу тэрэзхэр псэупIэхэм яIэнхэ фае, а лъэныкъохэм тапэкIи тынаIэ атедгъэтыщт, амалэу тиIэмкIэ IэпыIэгъу тафэхъущт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах