Примерное время чтения: 2 минуты
236

Адыгеим хэдзынхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзи 7 щызэрахьанэу рахъухьэ

Адыгеим и ЛIышхьэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие итхьаматэу Сэмэгу Нурбыйрэ мэлылъфэгъум и 1-м зызэIокIэхэм хэдзын кампаниер Адыгеим мыгъэ зэрэщыкIощтым тегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, Iоныгъом и 14-м тиреспубликэ хэдзынхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзи 7 щызэхащэщт: Тэхъутэмыкъое районым илIыкIоу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм хэтыщт депутатыр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ Адыгэкъалэ ипащэ хадзыщтых, къалэу Мыекъуапэ, Кощхьэблэ, Мыекъопэ районхэм, джащ фэдэу Афыпсыпэ къоджэ псэупIэм янароднэ депутатхэм я Совет идепутатхэм яхэдзын тедзэхэр щыIэщтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хабзэ зэрэхъугъэу хэдзын Iофтхьабзэхэр дэгъоу республикэм щэкIох, мыгъэ щыIэщт хэдзынхэри хэукъоныгъэхэр амышIыхэу, хабзэм диштэу зэрэзэхащэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр къыIуагъ.

- Кандидат пстэуми, хэдзакIохэми яфитыныгъэхэр къыдэлъытэгъэнхэмкIэ зэфэдэ амалхэр ядгъэгъотын фае. Хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэхэр фэхъух, тиIофышIэхэр зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэ хэдзакIохэм Iоф адашIэным фэхьазырынхэ фае, - хигъэунэфыкIыгъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Сэмэгу Нурбый зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым Адыгеим участкэ комиссие 264-рэ щызэхащэгъагъ, ахэм нэбгырэ мини 2,2-м ехъу къахиубытэщтыгъ. Сэкъатныгъэ зиIэхэм Iоф адашIэным комиссиехэм ахэтхэр фагъэхьазырыгъэх, зипсауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэр къызыкIэлъэIухэкIэ хэдзынхэр зыщыкIощт чIыпIэхэм ахэр аращэлIэщтых е къыращэкIырэ къэмланэхэр яунэхэм къафащэщтых. Шапхъэхэм адиштэу республикэм стационар къэмлэнэ 410-рэ ыкIи къырахьакIырэ къэмлэнэ 200-м ехъу къыщэфыгъ. 2018-рэ илъэсым нэс хэдзынхэм язэхэщэн фэгъэзэгъэщт комиссиехэм зэкIэ политическэ партиехэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр ахагъэхьагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие ипащэ хэдзын Iофтхьабзэхэр гъэхъагъэ хэлъэу мы илъэсым зэрахьанхэу фэлъэIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах