Примерное время чтения: 2 минуты
70

ГумэкIыгъохэм, пшъэрылъхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз илIыкIохэм тыгъуасэ аIукIагъ. Организацием Iофэу ыгъэцакIэрэм, пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм, нэмыкI лъэныкъохэм ахэр атегущыIагъэх.

Союзым итхьаматэу Светлана Дорошенкэм пэублэ псалъэ къышIызэ организацием сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къыфэхъурэ, игумэкIыгъохэр зэхэзышIэрэ ыкIи ишIуагъэ къезыгъэкIырэ АР-м и ЛIышъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохыгъэх.

Республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэхэм ащыщыбэхэм мы аужырэ илъэсхэм къэралыгъо тын лъапIэхэр къазэрафагъэшъошагъэхэм, пэщэ IэнатIэхэм аIут бзылъфыгъэхэм япчъагъэ зэрэхэхъуагъэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрихьэрэ политикэм зэрэдырагъаштэрэр, сыдигъуи зэрэготыщтхэр организацием илIыкIохэм къыхагъэщыгъ.

Бзылъфыгъэхэм, унагъом ыкIи сабыйхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм фэшI организацием Iофышхо зэришIэрэр, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр зэхэфыгъэнхэм ынаIэ зэрэтетыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

«Адыгеим щыпсэурэ нэ бгырэ пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэу иIэр нахьышIу шIыгъэныр - джары типшъэрылъ шъхьаIэр. Мы лъэныкъомкIэ аужырэ илъэс хэм зэшIотхыгъэр макIэп. Экономикэм, бюджетым хэхъо ныгъэхэр ашIых, социальнэ псэуалъэхэр тэгъэпсых, тэгъэцэ кIэжьых, нэмыкIэу зэшIотхырэр макIэп. А Iофыгъо пстэуми ти бзылъфыгъэхэр чанэу къахэла жьэх, ащкIэ тафэраз», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

ЗэIукIэгъум икIэух «Адыгеим ибзылъфыгъэхэм ямедаль» зы фиIоу ТхьакIущынэ Аслъан къы фагъэшъошагъэр ратыжьыгъ. Организациер зызэхащагъэр илъэс 20 зэрэхъу гъэм фэгъэхьыгъэу мы тын лъапIэр агъэ нэфагъ ыкIи ным, унагъом ыкIи сабыигъом ягу мэкIыгъохэр зэ шIохыгъэнхэм зиIахьышхо хэлъ цIыфхэм афа гъэшъуашэ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах