Примерное время чтения: 2 минуты
83

Рашид Темрезовыр Адыгеим къэкIуагъ

Сюжет Общество
Фото: Алексей Гусев

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу зэкъош республикитIумэ блэгъэныгъэ зэфыщытыкIэхэр азыфагу илъых, ахэм яшIуагъэ къэкIо лъэныкъуабэхэмкIэ - экономикэмкIэ, политикэмкIэ, гъэсэныгъэмкIэ, спортымкIэ ыкIи культурэмкIэ зэгурыIоныгъэ хэлъэу зэдэлэжьэнхэмкIэ.

- Лъэшэу тигуапэ шъуиделегацие Адыгеим къызэрэкIуагъэр ыкIи тицыхьэ телъ непэ тызтегущыIэрэ Iофыгъохэм блэгъэныгъэ-IофшIэн зэпхыныгъэхэу тазыфагу илъхэр лъэгэпIакIэхэм анэсынхэмкIэ яшIуагъэ къызэрэкIощтым. Шъуиреспубликэ къыщыхъухэрэм, анахьэу етIани зекIоным хэхъоныгъэ зэришIырэм, тащыгъуаз ыкIи лъэшэу тигуапэ, - къыхигъэщыгъ ТхьакIущынэ Аслъан Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм илIыкIохэм зафигъазэзэ.

Рашид Темрезовым къызэриIуагъэмкIэ, Темыр Кавказым иреспубликэхэм япащэхэр блэгъэныгъэ хэлъэу зэрэзэIукIэхэрэм ишIуагъэ къэкIо зэрэкъэралыгъоу къыпыщылъ Iофыгъохэр нахь дэгъоу зэшIохыгъэнхэмкIэ.

- Аслъан Кытэ ыкъор, шIуагъэ къэзытыщт зэдэгущыIэгъоу о кIэщакIо узфэхъугъэм тыфэхьазырэу ыкIи гуетыныгъэ тиIэу тыкъэкIуагъ. Опытэу тIэкIэлъымкIэ тызэхъожьыщт, тизэдэлэжьэныгъи лъыдгъэкIотэщт, - къыIуагъ Рашид Темрезовым.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, парламентхэм язэдэлэжьэныгъэ гъэпытэгъэным, экономикэм, гъэсэныгъэм, культурэм ыкIи спортым алъэныкъокIэ язэпхыныгъэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр зэIукIэгъум къыщыхагъэщыгъ. ТхьакIущынэ Аслъан джащ фэдэу къызэриIуагъэмкIэ, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ зэдэлэжьэныгъэу республикитIумэ азыфагу илъым хэхъоныгъэшIухэр ешIых. Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм иныбжьыкIабэ Адыгеим щеджэ, яреспубликэ къащышъхьапэщт сэнэхьатхэмкIэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зэрагъэгъоты.

Ащ дакIоу Адыгеим и ЛIышъхьэ осэ ин афишIыгъ Къэрэщэе-Щэрджэсым туризмэмрэ къушъхьэлъэ чIыпIэхэу лыжэхэмкIэ къызщакIухьащтхэм япхыгъэ псэуалъэхэм яшIынрэ. ЗэIукIэгъум ыуж Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан къош республикэм къикIыгъэхэр игъусэхэу къалэу Мыекъуапэ щагъэпсыгъэ спорт ыкIи культурнэ-гъэпсэфыпIэ псэолъэ заулэ къакIухьагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах