Примерное время чтения: 2 минуты
89

Мыекъуапэ ивокзалхэр ауплъэкIугъэх

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 16. АиФ- АДЫГЕЯ 20/04/2011

ЩыкIагъэхэр къыхагъэщыгъэх

Мэзаем АР - м и Президентэу ТхьакIущынэ Аслъан къалэу Мыекъуапэ имэшIокугъогу иавтомобиль вокзалхэм, Адыгэ Къэралыггъо университетым икорпус шъхьаIэ, гупчэ бэдзэрым ящынэгъончъагъэ ыуплъэкIугъагъ ыкIи джащыгъум Iофым изытет зэримыгъэрэзагъэр къыхигъэщыгъагъ, щыкIагъэхэр дагъэзыжьынэу къафигъэпытэгъагъ.

АР-м псэуолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, ЖКХ-кIэ ыкIи гъогухъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, Iофхэр лъэшэу зыщыдэир къалэу Мыекъуапэ имэшIокугъогу ары.

Зигугъу къэтшIыгъэ мэшIогъогу объектхэр станциеу «Белореченскэм» ибаланс хэхьэх, ау вокзалымрэ станциемрэ якъэухъумэнкэ ащ Iофтхьабзэ гори зэрихьагъэп.

Джы къызнэсым мыщ металлодетектори, цIыфхэм зэралъыплъэрэ видеосиситемэхэри чIэтхэп.

Стацием ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Роман Савченкэм ар къызыхэкIэу ылъытэрэр, ащ фэдизэу цIыфыбэ къызэремыуалIэрэм, епхыгъэ мэхьанэ ин зиIэ объектхэм мэшIокугъогу ведомствэм мыекъопэ вокзалыр зэрахимылъытэрэр ары.

АР-м ипащэ РЖД- м иIэшъхьэтетхэм а Iофыгъомк1э джыри адэгущыIанэу гъэтхапэм зеIо нэужым край ведомствэр зыгорэхэм яусэу фежьагъэх, къалэу Мыекъуапэ ивокзалрэ истанциерэ щащынэгъончъэным пае мылъкум икъэгъотын Iофыгъор жъоныгъуакIэм зэшIуахынэу къагъэгугъагъэх.

Ахъщэр рикъугъэп

Къалэу Мыекъуапэ иавтовокзал гъучIхэр къэзгъотрэ пкъыгъохэр ( металлоискательхэр), видеосистемэхэр зэращагъэуцугъэхэм нэмыкIэу электроннэ шIыкIэм тетэу билетхэр ащэ хъугъэ. Ау стационарнэ металлодетектор къыщэфыгъэнымкIэ джыри сомэ миллион 1,8- рэ къыгъотын фае.

АР- м и Президент транспортым гъунэ лъызыфрэ ведомствэм иапэрэ гуадзэ мы IофыгъомкIэ зызэфегъазэм, щынэгъончъагъэм илъэныкъо пстэури къызыхиубытэрэ программэм ипроект зэрагъэхьэзырырэр къыриIуагъ

Зы мафэм къыкIоцI автовокзалым нэбгырэ мини 4- м нэс щызэблэкIы

Программэхэр зэраштэрэр дэгъу, ау ахэр пIэлъэ кIыхьэхэм ателъытагъэх, тэ джы дэдэр ары ахъщэр зытищыкIагъэр - къыIуагъ Тхьак1ущынэ Аслъан.

Автовокзалхэмрэ автостанциехэмрэ яобъединение иIэшъхьэтетхэр япредприятие федэ къымыхьэу зэрэфэтхьаусыхагъэхэми ишIуагъэ къэкIуагъэп. Президентым унашъо пытэ афишIыгъ - мы уохътэ благъэм Iофыгъор зэшIуахынэу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах