Примерное время чтения: 3 минуты
78

Фестивалым изэхэщэн тегущыIагъэх

Майкоп, 6 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Дунэе кинофестивалэу Шъачэ щыкIо­щтым икIэщакIоу, ипрезидентэу Бэлэгъэ-Къандур Любовь, ащ игъусэхэ Бэлэгъэ Роберт, Борэй Марат аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, культурэм иIофы­шIэхэр, нэмыкIхэри. 2016-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыублагъэу и 16-м нэс Шъачэ щырагъэкIокIынэу агъэнэфэрэ Дунэе кинофестивалым изэхэщэн епхыгъэ Iофыгъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущы­Iагъэх. Iофтхьабзэм икIэщакIоу, адыгэ бзылъфыгъэу Бэлэгъэ-Къандур Любовь Урысыем къыщыхъугъ, ау джырэ уахътэм Великобританием щэпсэу.

Культурэм, искусствэм, литературэм, журналистикэм, кином, нэмыкI лъэныкъохэмкIи гъэхъэгъэшIухэр ышIыгъэх. Адыгэ лъэпкъым къыхэкIыгъэ бзылъфыгъэ анахь чанхэм, Iушхэм ясатырэ пытэу хэт. АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ пса­лъэ къышIызэ, мыщ фэдэ лъэ­гэпIэ инхэм анэсыгъэ Бэлэгъэ-Къандур Любовь рэзэныгъэ гу­щыIэхэмкIэ зыфигъэзагъ, адыгэ лъэпкъым ар зэрэщыщым урыгушхон фаеу ылъытагъ.

«Лъэшэу тигуапэ тиреспубликэ шъукъызэрэкIуагъэр, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан хьакIэхэм зафигъазэзэ. — Искусствэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр, къэралыгъохэр зэрепхых. Арышъ, фестивалэу зэхэшъущэщтым мэхьанэшхо иIэу сэлъытэ. «Гъогумаф!» шъо­сэIо, шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунхэу сышъуфэлъаIо. АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ щытхъуцIэу «Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэр Л.Бэлэгъэ-Къандур фагъэшъошагъ. ИIофшIагъэ мыщ фэдэ осэ­шхо къыфэзышIыгъэ республи­кэм ипащэ зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ нэужым гущыIэр зы­штэгъэ Бэлэгъэ Любовь.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, кинофестивалыр зэхищэныр ыгу къызехьэм, Урысыем илIыкIоу Великобританием щыIэм зыфи­гъэзагъ, ащкIэ Посольствэми, нэмыкI цIыфыбэхэми къыдырагъэштагъ.

«Лондон, Москва, нэмыкI къэ­лэшхохэм афэдэу Шъачи непэ дэгъоу дунаим щызэлъа­шIэ. Ащ амалэу къытыхэрэр къызфэдгъэфедэнхэ фае», — къыIуагъ Любовь. — Политикэм емыпхыгъэ Iофтхьабзэу мыр щытыщт, къэралыгъохэр, цIыф лъэпкъхэр зэрипхыщтых.

Урысыем непэ зэгурыIоныгъэ зэрилъыр, цIыфхэр мамырэу щыIэнхэу зэрэфаехэр Евро- пэм щыпсэухэрэм алъыд­гъэ­Iэсын фае, ащкIэ фестивалым амалышIухэр къетых. Зэрэд­гъэ­­нафэрэмкIэ, текIоныгъэр къы­­дэзыхырэ фильмэхэр Велико­британием къыщыдгъэлъэгъо­щтых.

Джащ фэдэу шIушIэ Iоф­тхьабзэхэри зэхэтщэщтых, зао­хэм, зэпэуцужьхэм ахэкIодэгъэ, шъобж ахэзыхыгъэ тидзэ­кIолIхэм яунагъохэм, ясабыйхэм IэпыIэгъу тафэхъущт.

Мыщ къырахьылIэщт фильмэхэм уасэ афэзышIыщт жюрим дунаим щыцIэрыIо кинорежиссерхэр, артистхэр къыра­гъэблэгъэнхэу агъэнафэ. Канн щыкIогъэ кинофестивалым Шъа­чэ щызэхащэщт Iофтхьабзэм ипрограммэ къыщагъэлъэгъуагъ, специалистыбэхэм ащ осэшIу фашIыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах