Примерное время чтения: 2 минуты
82

АР-м и ЛIышъхьэ УФ-м и Къэралыгъо Совет иигъэ­кIотыгъэ зэхэсыгъо хэлэжьагъ

Фото:пресс-служба главы Адыгеи

Къэралыгъо Советым иигъэ­кIотыгъэ зэхэсыгъоу Кремлевскэ Дворецышхом хэт Георгиев­скэ залым Дмитрий Медведевым щызэрищагъэм хэлэжьагъэх Урысыем ишъолъыр пстэуми япащэхэр, правительствэм хэтхэр, партие заулэмэ яIэшъхьэтетхэр, депутатхэр ыкIи сенаторхэр.

КIэуххэр зэфихьысыжьыгъэх

Дмитрий Медведевым президент IэнатIэр зыщиIыгъ уахътэм къы­кIоцI Iофэу ышIа­гъэм икIэуххэр зэфихьысыжьыгъэх ыкIи мы охъ- тэ благъэхэмкIэ тихэгъэгу апшъэрэ мэ­хьанэ зэритыхэрэр къы­гъэнэфагъэх.

- Къэралыгъом ипащэ къышIыгъэ псалъэу идеологическэ программэ нэшанэ зиIа­гъэм ынаIэ зыщытыригъэты­гъэр регионхэм хэхъоныгъэу ашIыщтыр ары. ЗэлъашIэрэ та­рихълэжьэу Василий Ключевскэм игущыIэхэу «Урысыем игупчэр шъолъырхэр ары» зыфиIохэрэр ащ къыхьыгъэх. Урысыем и Президент, ежь иеплъыкIэкIэ, субъектыбэмэ хэ­хъоныгъэ ашIыным пае лъэ­псэ мэхьанэ зиIэщт Iофтхьа­бзэхэм ацIэ къыриIуагъ. Не­пэ­кIэ ащ мэхьэнэ ин дэдэ иIэу щыт, - хигъэунэфыкIыгъ ТхьакIущынэ Аслъан.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ,Къэралыгъом ипащэ шъон пытэхэмрэ тутынымрэкIэ акцизхэм къахэ­кIырэ хахъохэр регионхэм аIэ­кIэгъэхьэгъэн фаеу елъытэ.

УФ-м исубъ­ектхэм федеральнэ бюджетым къыхэкIырэ мылъкур зыпэIуа­гъэхьан фаер ежь-ежьырэу агъэ­нэфэнэу щыт. Джащ тетэу ежь-ежьырэу регионхэмрэ муни­ципалитетхэмрэ агъэзекIощт мылъкур илъэс заулэм къыкIоцI Урысыем хэпшIыкIэу нахьыбэ щашIын фае.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах