Примерное время чтения: 1 минута
56

АР-м и ЛIышъхьэ иIофшIэн ригъэжьэжьыгъ

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 31. АиФ- АДЫГЕЯ 03/08/2011

Бэдзэогъум и 30-м, ар къэкIожьыгъ. Краснодар аэропортым Адыгеим и ЛIышъхьэ щыпэгъокIыгъэх Правительствэм хэтхэр, депутатхэр, иIахьылхэр.

Республикэм пэчыжьагъэ нахь мышIэ­ми, Iофхэр ащ зэрэщылъы­кIуа­тэхэрэм сыдигъокIи зэращыгъо­загъэр зэрэщытыгъэр, къыхигъэщыгъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Тхьаумафэм АР-м и ЛIышъхьэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ УФ-м и Президент и Полномочнэ ЛIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм игуадзэу Владимир Жуковым.

Социаль­нэ ыкIи экономикэ хэхъоны­гъэхэм, мэкъумэщ хъызмэтым, инвестициехэмкIэ политикэм, лэжьа­пкIэ­хэм, IофшIапIэ зимыIэхэм япчъагъэ игумэкIыгъохэм, нэмыкIхэм ахэр атегущы­Iагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипсау­ныгъэ зэтеуцожьи, иIофшIэн зэрэригъэжьэжьыгъэм пае Владимир Жуковыр къыфэгу­шIуагъ, гъэхъагъэхэр иIэхэу ащ иIофшIэн лъигъэкIотэнэу къэ­лъэIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах