Примерное время чтения: 2 минуты
89

КъумпIыл Мурат сабыибэ зэрыс унагъоу псэупIэу Яблоновскэм дэсым ихьэкIагъ

Майкоп, 3 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым зэкIом, Яблоновскэм дэс Инжебейкинхэм яунагъоу сабыибэ зэрысым ихьэкIагъ.

Инжебейкин зэшъхьэгъусэхэу Вячеславрэ Светланэрэ сабыитф зэдапIу, зы пшъашъэр унагъо ихьэгъах. Пшъэшъэ нахьыжъэу Ольгэ социальнэ IофышIэ сэнэхьатыр зэригъэгъотыгъах, ау сабый къызэрэфэхъугъэм къыхэкIэу джыдэдэм Iоф ышIэн ылъэкIыгорэп. Константин, Анастасия, Александр, Алексей дэгъоу гурыт еджапIэм щеджэх, спортым гъэхъагъэу щашIыхэрэмкIэ янэ-ятэхэр агъэгушIох. КIалэхэм ащыщ футбол командэу «Краснодар» зыфиIорэм икIэлэцIыкIу командэ щешIэ. КIэлэцIыкIухэм КъумпIыл Мурат къыфаIотагъ янэ-ятэхэм зэрадеIэхэрэм, гухэлъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэу.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм Инжебейкин зэшъхьэгъусэхэм тхьашъуегъэпсэу ариIуагъ ясабыйхэр дэгъоу зэрапIухэрэм пае, сабыибэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу аратыным республикэм ипащэхэр сыдигъуи зэрэфэхьазырхэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Шъуиунагъохэм афэдэхэр бэхэмкIэ щысэтехыпIэх. Республикэм иIэшъхьэтетхэм япшъэрылъ шъхьаIэу алъытэ сабыибэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр. ЛъэIу горэ шъуиIэмэ къыташъуIу, тэ сыдигъуи IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъуным тыфэхьазыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ поселкэу Яблоновскэм иадминистрацие иIэшъхьэтет пшъэрылъ фишIыгъ Инжебейкинхэм яунэ игъэцэкIэжьынкIэ IэпыIэгъу афэхъунэу, сыда пIомэ унагъом ащкIэ мылъкоу иIэр икъурэп.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах