Примерное время чтения: 2 минуты
55

Депутатхэм Адыгеим и премьер-министрэрэ ащ игуадзэрэ агъэнэфагъэх

Фото: Пресс-службы главы Адыгеи

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм я ХII - рэ зэхэсыгъо тыгъэгъазэм и 25- м щыкIуагъ. Зэхэсыгъом ятIонэрэу премьер- министрэм иполномочиехэр къыщыратыжьыгъэх .

А зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъэх АР-м и Лъышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР- м и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатхэр ,федеральнэ инспектор шъхьаIэу Адыгеим щыIэ ЛIыIужъу Адам ыкIи нэмыкIхэри.

Бюллетенхэр агъэфедэзэ шъэф шыкIэм тетэу голосованиер зызахащэм нафэ къызэрэхъугъэмкIэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэ депутат 47-м щыщэу 43-м КъупмылI Мурат дырагъэштагъ, депутатиплI пэуцужьыгъ.

Нэужым, мы шIыкIэм тегъэпсыкIыгъэу, премьер -министрэм игуадзэу агъэнэфагъ ыпэкIэ а IэнатIэр зезыхьэщтыгъэ Алексей Петрусенкэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, КъумпIыл Муратэ икандидатурэ къытегущыIэзэ , ащ IофшIагъэу иIэхэр, Адыгеим исоциальнэ- экономикэ хэхъоныгъэу ишIыгъэхэм иIахьышIоу ахэлъыр зэхэсыгъом къекIолIагъэхэм агу къигъэкIыжьыгъ. ЯтIонэрэ пIалъэм тетэу ар джыри а IэнатIэм Iугъэхьэгъэныр ифэшъуашэу зэрилъытэр къыIуагъ.

Нэужым, зэхэсыгъом нэмыкI Iофыгъуабэмэ депутатхэр щахэплъагъэх, ифэшъошэ унашъохэр ашIыгъэх. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэу Адыгэ республикэм щыIэм иминистрэу Александр Речицкэм, 2011- рэ илъэсым ехьыл1эгъэ отчётэу къышIыгъэм едэIугъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах