Примерное время чтения: 6 минут
73

Орден лъапIэр къыфагъэшъошагъ

Майкоп, 26 сентября - АиФ-Адыгея.

Урысые Федерацием икъэралыгъо наградэхэр афэгъэшъошэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэр Iоныгъом и 22-м Кремлым щыкIуагъ.

Зыфагъэ­шъошагъэхэм ахэтыгъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным «За заслуги перед Отечеством» зыфи­Iорэ орденэу я 3-рэ степень зиIэр тиреспубликэ и ЛIышъхьэ къыритыжьыгъ. Шъугу къэтэгъэкIыжьы: «За заслуги перед Отечеством» зыфиIорэ орденэу я 3-рэ степень зиIэр ТхьакIущынэ Аслъан фэгъэшъошэгъэным ехьы­лIэгъэ Указэу N 234-р зытетым 2016-рэ илъэсым жъоны­гъуакIэм и 17-м Владимир Путиныр кIэтхэжьыгъагъ.

Документым къызэриушыхьа­ты­рэмкIэ, АР-м и ЛIышъхьэ къэралыгъо наградэр зыкIыфа­гъэшъошагъэр «IофшIэным гъэ­хъагъэу щишIыгъэхэм ыкIи илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фы­риIэу Iоф зэришIэрэм апай». Урысые Федерацием и Президент орденыр къызыреты­жьым, ТхьакIущынэ Аслъан иIоф­шIэн осэшхо къызэрэфи­шIыгъэм пае къэралыгъом ипащэ зэрэфэразэр къыIуагъ.

Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм апа­шъхьэ къыщыгущыIэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфы­кIыгъ пстэуми апэу Урысые Фе­дерацием и Президент ижъо­ныгъокIэ унашъохэм атегъэпсы­хьагъэу республикэм хэхъоны­гъэ зэришIыгъэр. Ахэр дэх имы­Iэу гъэцэкIэгъэнхэр ары республикэм ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфашIыжьыгъагъэр, сыда пIомэ гухэлъ шъхьаIэу тиIэр - республикэм ис цIыф­хэм, зэрэхэгъэгу фэдэу, ящы­IэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэ­ным ар фытегъэпсыхьагъэу щыт.

ТхьакIущынэ АслъанкIэ мыр апэрэ тынэу щытэп, ау анахь лъапIэхэм зыкIэ ащыщ. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэгъэ­гум иIофхэр анахь зыщыкъин­хэм акъылыгъэ хэлъэу республикэм пэщэныгъэ дызэрихьан зэрилъэкIыгъэм ар ишыхьат, 2007-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу ТхьакIущынэ Аслъан пэщэныгъэ зыдызэрихьэ­рэ республикэм ихэхъоныгъэкIэ гъэхъэгъэшIоу ышIыгъэхэри ащ къегъэлъагъо.

ТхьакIущынэ Аслъан рес­публикэм пэщэныгъэ зыщыды­зэрихьэрэ илъэсхэм къакIоцI Адыгеим хэпшIыкIэу зэхъокIы­ныгъэ инхэр фэхъугъэх: цIыф псэупIэхэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэх, инженер ыкIи социальнэ инфраструктурэм хэхъоныгъэ фэхъугъ, инвестиционнэ проектхэр зэшIохыгъэ мэхъух, мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэу абгынэжьыгъа­гъэхэм чIы­гулэжьыным иамалхэм за­ушъомбгъу. Чъыгхэта­кIэхэр, гъэ­псэфыпIэ шъолъыр зэтегъэ­псы­хьагъэхэр, кIэлэ­цIы­кIу джэгупIэ­хэр агъэпсых, уна­кIэхэр, кIэлэ­цIыкIу Iыгъы­пIэ­хэр, фельдшер-мамыку пункт­хэр, спорт псэо­лъэ инхэр ашIых. 2007-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу пстэ­умкIи псэо­лъэ 344-рэ атIупщыгъ, ахэм япроцент 90-р социальнэ лъэны­къом фытегъэпсы­хьагъэу щыт.

Адыгеим промышленнэ про­изводствэмкIэ мы аужырэ илъэс­хэм хэхъоныгъэу ышIы- рэм тегъэпсыхьагъэу къэпIон хъумэ, Къыблэ федеральнэ шъолъырым апэрэ чIыпIэхэм ащыщ щеубыты. 2007-рэ илъэ­сым къыщегъэжьагъэу 2015-рэ илъэсым нэс промышленнэ ­производствэм фэди 2,3-кIэ нахь зыкъыIэтыгъ.

Мэкъу-мэщым, общественнэ гъэшхэным, цIыфхэр зычIэсыщт унэхэм ятIупщын епхыгъэ Iофтхьа­бзэхэмкIэ республикэм гъэхъэ­гъэшIухэр ешIых. Хэгъэгур зэ­рэпсаоу пштэмэ, газыр зэра­IэкIагъахьэрэмкIэ анахь Iо­фы­шхо зэшIозыхыгъэхэм ащыщ - процент 85-м ар нэсыгъ. Илъэс къэс зернэ лэжьыгъэу къахьыжьырэр нахьыбэ мэхъу, мы илъэсым республикэм а лъэныкъомкIэ гъэхъэгъэшхо ышIыгъ - бжыхьэсэ зернэ тонн мин 520-м ехъу къахьыжьыгъ. Аграрнэ секторым фэхъурэ зэ­хъокIыныгъэхэмкIэ анахь мэ­хьанэшхо зиIэхэм ащыщ хъущт хэгъэгумкIэ апэрэ агробизнес-инкубаторэу атIупщыщтыр. Урысые Федерацием и Президент ижъоныгъокIэ унашъохэр дэх имыIэу агъэцакIэх. КIэ­лэцIыкIухэу илъэси 3-м къы­щегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжьхэм кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэмкIэ чэзыу яIэжьэп.

КIэлэ­цIыкIу ибэхэм ыкIи фэгъэкIотэ­ныгъэ зиIэ нэмыкI цIыф купхэм зычIэсыщтхэ унэхэр ягъэ­гъотыгъэнхэм иIофыгъо зэри­щыкIагъэм тетэу зэшIохыгъэ мэ­хъу. ДжырэкIэ экономикэм епхыгъэ къиныгъохэр щыIэхэ нахь мышIэми, республикэ бюд­жетыр социальнэ Iофтхьабзэхэм нахь афытегъэпсыхьагъ.

Урысые Федерацием финанс­хэм­кIэ и Министерствэ къыты­гъэ­хэм къызэраушыхьаты­рэм­кIэ, 2015-рэ илъэсым икIэуххэм на­фэ къызэрашIыгъэмкIэ, ­Къы­блэ федеральнэ шъолъырыр пштэмэ, Адыгей закъор ары ахъщэм игъэзекIонкIэ анахь дэ­гъоу зи­пшъэрылъхэр зыгъэцэ­кIагъэр. Адыгеим ипащэхэм игъом ыкIи акъылыгъэ зыхэлъ зэшIо­хыкIэхэр Iофхэм къызэрафа­гъотыхэрэм ишIуагъэкIэ эконо­микэу джырэкIэ чIыпIэ къин итым игомыIу фэмэ-бжьымэ лъэ­шэу республикэм къыщыкIы­рагъэчын алъэкIыгъ, ащ имызакъоу инвестиционнэ проект­хэр гъэцэкIэгъэнхэм иIоф ыпэ­кIэ лъагъэкIотэшъугъ.

ЗекIохэм Адыгеим агу нахь къыфэкIо­ным, нахьыбэу республикэм къи­хьанхэм пае бэ зэшIуахы­гъэр. 2007-рэ илъэсым къыще­гъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым иапэрэ кIэлъэныкъо нэс кIэ­ух­хэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, инвестициеу сомэ миллар­ди 147-м ехъу республикэм иэкономикэ къыхалъхьан алъэ­кIыгъ.

Инвестиционнэ проект инхэм язэшIохын IофшIэным ирынкэ зыпкъитыныгъэ ­нэшанэ иIэнымкIэ амал шъхьаIэхэм зы­кIэ ащыщ. ГущыIэм пае, шы­шъхьэIу мазэм распределительнэ гупчитIу къызэIуахын алъэ­кIыгъ, нэбгырэ 850-мэ ахэм Iоф ащашIэн алъэкIыщт. Илъэ­си 2-м къыкIоцI гъомылэпхъэ тучан 30 къызэIуахыщт, ахэм IофшIэпIэ чIыпIэкIэ 1200-рэ яIэщт.

Гипс къызщашIырэ за­во­дэу «ВОЛМА-Майкоп» зы­фи­Iо­рэм нэбгыри 170-мэ Iоф щашIэ. Адыгеир непэкIэ зыпкъитыныгъэ зэрылъ шъолъырэу зэрэщытыр къагъэлъэгъуагъ 2016-рэ илъэсым Iоныгъом и 18-м щыIэгъэ хэдзынхэм якIэуххэм. Республикэм хэдзынхэр дэгъоу щызэхащэгъагъэх, общественнэ порядкэм ылъэныкъокIи хэ­укъоныгъэхэр хашIыхьагъэхэп.

ЦIыфхэм ежьхэр зэрэфаем те­тэу ашIоигъор хадзынымкIэ амалхэр зэкIэ арагъэгъотыгъэх. Анахьэу мэхьанэ зиIэр Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зыщыхъурэм ехъу­лIэу Владимир Путиным Тхьа­кIу­щынэ Аслъан игъэхъагъэхэр зэрэхигъэунэфыкIыгъэхэр ары. Ар шIухьафтын дэгъу ыкIи рес­публикэм щыпсэурэ пстэуми социальнэ-экономикэ хэхъоны­гъэм яIахьэу хашIыхьагъэр къе­ушыхьаты.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах