Примерное время чтения: 1 минута
78

ЯтIонэрэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иполномочиехэр ратыжьыгъэх

Фото: Пресс-службы главы Адыгеи

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатхэр, Конституционнэ Судым исудьяхэр, федеральнэ ыкIы республикэ зэфэшъхьафхэм, район ыкIи къэлэ администрациехэм япащэхэр, ветеранхэр ыкIи нэмыкIхэри.

Тхьакущынэ Аслъан официальнэу иIэнатIэ зэрэIухьагъэм фэшI къеIолIагъэхэр зэкIэри къыфэгушIуагъэх.

ТхьакIущынэ Аслъан гущыIэр зештэм, къэралыгъом ипащэ цыхьэ къыфишIи ятIонэрэу мы IэнатIэм зэрэIуигъахьэжьыгъэм ежьыркIэ мэхьанэшхо зэриIэр, ар илъэситфым Iофэу ашIагъэм уасэ къызэрэфишIырэм ишыхьатэу зэрилъытэрэр, тапэкIи республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэу ишIыхэрэм къащымыкIэным, мэкъумэщ хъызмэтым зегъэушъомбгъугъэным, псауныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ зэхъокIыныгъэ инхэр шIыгъэнхэм, социальнэ Iофхэм язэшIохын зэрадэлэжьэщтхэр къыIуагъ.

КъэIогъэн фае, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм я IХ - рэ зэхэсыгъоу тыгъэгъазэм и 12- м иIагъэм республикэм иапшъэрэ IэнатIэкIэ ятIонэрэ пIалъэу полномочиехэр ТхьакIущынэ Аслъан къыщыратыжьыгъэх .

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах