Примерное время чтения: 1 минута
109

Адыгэ къэралыгъо университетым зеушъомбгъу

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. «АиФ-Адыгея» 18/01/2012
Фото:russianlook.com

ЕджапIэм ишIын Адыгэ къэралыгъо университетым ищагу щырагъэжьагъ. Гупчэм ишIын пэIухьащт сомэ миллион 604-ехъу. А мылъкур федеральнэ гупчэм къафитIупщыщт.

ЕджэпIэ-спорт гупчэм ишIын мы илъэсым рагъэжьэнышъ, 2014 илъэсым икIэм нэс аухынэу агъэнафэ. Гупчэм къыдыхилъэтыщтых бгъоу зэтет общежитиер, студентхэр зыщеджэн, зыщагъэпсэфын чIыпIэхэр, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ шхапIэр ыкIи нэмыкIхэри.

Мыщ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ТхьакIущынэ Аслъан.

Адыгэ Къэралыгъо Университетым иIофшIэн зэрэзэхищэрэм сыд фэдэ лъэныкъокIи тегъэразэ ыкIи ащкIэ Адыгеим  ит нэмыкI федеральнэ структурэхэм щысэ тырахын  фаеу сэлъытэ - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. ЕджапIэм непэ хэхъоныгъэу ышIыхэрэм тагъэгушIо.

ЗэкIэри зыфатшIэрэр тистудентхэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотыным, еджэным спортым нэмыкI лъэныккъохэмкIи амалэу аIэкIэлъхэм зягъэушъомгъугъэныр ары,- къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах