Примерное время чтения: меньше минуты
68

Спортсменхэм медальхэр къыдахыгъэх

Фото: из архива Института физической культуры и дзюдо АГУ

Апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх еджэпIэ 70-рэ фэдизмэ яныбжьыкIэхэр. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерхэр, тихэгъэгу ыкIи Европэм язэнэкъокъухэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэр Москва щызэIукIагъэх.

Зэнэкъокъум дышъэ медалыр къыщыдихыгъ Адыгэ къэралыгъо университетым июридическэ факультет ще­джэрэ Ордэн Андзаур. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ ШъэоцIыкIу Айдэмыр.

ЗэIукIэгъумэ ахэлэжьагъэх пшъашъэхэри. Елена Ткаченкэр, кг 48-рэ, Джа­джэ щапIугъ, тренерхэр Адзынэ Алыйрэ Игорь Вержбицкэмрэ. Елена Ткаченкэм ящэнэрэ чIыпIэр къызэрэдихыгъэр гъэхъагъэкIэ фэтэлъэгъу.

Килограмм 78-м ехъу къэ­зыщэчырэмэ якуп щыбэнагъэ­мэ ащыщ Анна Шимон. Ящэнэрэ чIыпIэр Анна къыфагъэшъо­шагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах