Примерное время чтения: 2 минуты
89

КъумпIыл Мурат цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэу ригъэблэгъагъэх

Майкоп, 16 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэу ригъэблэгъагъэх.

Теуцожь, Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ, Джэджэ районхэм ыкIи къалэу Мыекъуапэ ащыпсэухэрэм зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ республикэм ипащэ зыкъыфагъэзагъ. НахьыбэрэмкIэ ахэр сабыибэ зэрыс ыкIи гъот макIэ зиIэ унагъохэм ащыщых, щыIэныгъэм чIыпIэ зэжъу ригъэуцуагъэхэу къэралыгъо IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр ахэтых.

ЧIыгу Iахь къафыхагъэкIыным, мылъку IэпыIэгъу къаратыным, зыщыпсэурэ унэхэм язытет нахьышIу къафашIыным, зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэхэм ачIащыжьынхэм ыкIи нэмыкIхэм лъэIухэр япхыгъэх.

ЦIыфэу къеолIагъэхэм яIофыгъомэ ащыщхэр ащ лъыпытэу зэшIуахыгъэх. КъумпIыл Мурат муниципальнэ образованиехэу къеолIагъэхэр зыщыщхэм япащэхэм, джащ фэдэу Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ, Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, ЖКХ-мкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ пшъэрылъ афишIыгъ Iофыгъохэр зэшIуахынхэу. Ежь Адыгеим ипащи ышъхьэкIэ Iофхэм язэшIохын зэрэкIорэм лъыплъэщт, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«ЦIыфхэр къытэуалIэхэмэ къытахьылIэрэ Iофыгъохэм янахьыбэр муниципальнэ образованиехэм ащызэшIуахын алъэкIыщт. Бэрэ къыхэкIы бюджет мылъкуи ащ пэIубгъэхьанэу имыщыкIагъэу. Хабзэм икъулыкъухэм пшъэдэкIыжьэу ахьырэр зыдашIэжьызэ, цIыфхэм яIофыгъохэм игъом нэIуасэ зафашIын ыкIи ахэм ялъэIу псынкIэу зэрафагъэцэкIэщтым анаIэ тырагъэтын фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах