Примерное время чтения: 2 минуты
77

БыракъыкIэ ГъэIорышIапIэм ратыжьыгъ

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 19 июля - АиФ-Адыгея.

УФ-м и Президент къыдигъэкIыгъэ унашъоу «БзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум, ащ епхыгъэ чIыпIэ къутамэхэм ыкIи гъэсэныгъэм иучреждениехэм ябыракъхэр гъэнэфэгъэнхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мы къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ибыракъэу аштагъэр зыщаратыжьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

ГъэIорышIапIэм ибыракъэу аштагъэм зы бгъумкIэ УФ-м игерб, адрэм - къулыкъум епхыгъэ тамыгъэр ыкIи шым тесэу быбырэ адыгэ нарт эпосым илIыхъужъэу Саусэрыкъо тешIыхьагъэх.

ТхьакIущынэ Аслъан, Владимир Нарожнэм, ЛIыIужъу Адам, ГъэIорышIапIэм ипащэу Сергей Клюй, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэм, УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм ипащэу Александр Глущенкэм, нэмыкIхэми быракъыр пхъэм рагъэкIугъ.

ГъэIорышIапIэм ипащэ къэзэрэугъоигъэхэм, иIофшIэгъухэм закъыфигъазэзэ, непэрэ мафэр тарихъым зэрэхэхьащтыр, къулыкъушIэхэмкIэ мэхьанэшхо зэриIэщтыр къыхигъэщыгъ. Мы системэм хэтхэр къиныгъуабэхэм яуалIэх нахь мышIэми, къыхахыгъэ сэнэхьатым фэшъыпкъэхэу, лIыгъэ ахэлъэу япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэм къыкIигъэтхъыгъ.

Мы быракъыр къулыкъушIэхэм языкIыныгъэ, шэн-хабзэу яIэхэм якъэухъумэн зэрэфэIорышIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр хигъэунэфыкIыгъ.

«Уголовнэ-гъэцэкIэкIо системэм хэтхэр мафэ къэс бзэджашIэхэм яуалIэх, акIуачIэ, ящыIэныгъэ шъхьамысхэу общественнэ рэхьатныгъэр, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къаухъумэ. Хьапсым Iоф щызышIэн зылъэкIыщтыр цIыф лъэшыр ары. Уихэгъэгу шIу плъэгъуным, къэуухъумэным, цIыфыгъэм, лIыгъэм ыкIи щытхъум ятамыгъэу быракъыр щыт. А пстэури дгъэлъапIэзэ ыпэкIэ тылъыкIотэщт, хэхъоныгъэхэр тшIыщтых», - къыIуагъ С. Клюй.

Мы мэфэ дэдэм ТхьакIущынэ Аслъан бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум кадрэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу, генерал-майорэу Валерий Балан IукIагъ. Къулыкъум Iофэу ышIэрэм, пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм, ГъэIорышIапIэм ибыракъыкIэ мэхьанэу ратырэм ахэр атегущыIагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэм щыIэ къулыкъум Iофэу ыгъэцакIэрэм мэхьанэшхо ритыгъ, ащ ипащэ рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохыгъэх. Гъэхъагъэу щыIэхэм адакIоу гумэкIыгъохэми ынаIэ атыридзагъ. Ахэм зэу ащыщ хьапсхэм адэс цIыфхэм Iоф горэ ашIэн, ежьхэм заIыгъыжьын амал яIэным къыфэкIогъэныр. Аужырэ уахътэм мы лъэныкъомкIэ ГъэIорышIапIэм зэшIуихыгъэр макIэп, ау ар икъурэп.

НэмыкI федеральнэ структурэхэм якъутамэхэм административнэ унакIэхэр зэрашIыгъэхэм фэдэу, республикэм иуголовнэ-гъэцэкIэкIо системи псэолъакIэ иIэ хъумэ ишIогъэшхо къызэрэкIощтыр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. Республикэм ежь къытефэрэр зэкIэ зэригъэцэкIэщтыр, ГъэIорышIапIэм IэпыIэгъу зэрэфэхъущтхэр хигъэунэфыкIыгъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах