Примерное время чтения: 4 минуты
89

Бизнесыр хэбзэгъэуцугъэм диштэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан предпринимательхэм яфи­тыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ Уполномоченнэу Адыгэ Республикэм щыIэ Зэфэс Влади­слав ты­гъуа­сэ ригъэблэгъэгъагъ. 2015-рэ илъэсым Iо­фэу ашIагъэм икIэуххэм афэ­гъэхьыгъэу ащ къыIотагъ.

В. Зэфэсым къызэри­Iуа­гъэм­кIэ, предпринимательхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэн республикэм анаIэ щытырагъэты, цIыф­хэм яеплъыкIэхэр, респуб­ликэм и ЛIышъхьэ игъоу ылъэ­гъухэрэр къыдалъытэхэзэ, чиновникхэм къо­лъхьэ тын-Iыхы­ныр къахэ­мыфэным лъэплъэх. Илъэ­сэу икIыгъэм Уполномочен­нэм ыцIэкIэ тхыгъэ 24-рэ къа­гъэхьыгъ, предприниматель 58-мэ яIофыгъо­хэм ежь ышъхьэкIэ ар ахэплъагъ.

— Предпринимательхэм къаIэ­тырэ Iофыгъохэр зэрэхэгъэгоу къыщаIэтыхэ­рэм афэдэх. Нахьы­бэмкIэ ахэр зэпхыгъэхэр хэбзэIа­хьхэр, технологиякIэхэр гъэ­фе­­дэгъэнхэр, коммерческэ чIы­фэхэмкIэ процентхэр ­зэрэинхэр, чIыфэм итыжьынкIэ пIалъэхэр зэ­рэцIыкIухэр ары. Роспо­треб­надзорым ылъэныкъо­кIи тхьау­сыхэ тхылъхэр ахэлъыгъэх, чIы­гухэм япхы­гъэ зэнэкъокъоу къа­хэта­джэхэрэри зэшIохыгъэн­хэм­кIэ Iофыгъохэр къаIэ­тых, — къы­Iуагъ Зэфэс Владислав.

Уполномоченнэм къызэ­рэ­хи­гъэщыгъэмкIэ, зэкIэ тхы­лъэу къа­IэкIэхьагъэхэм ахэплъагъэх, документхэм Iоф адашIагъ, предпринимательхэм нахьыбэрэмкIэ яфедэ хэлъэу къаIэтыгъэ Iофхэр зэшIохыгъэ хъу­гъэх. Ащ нэмы­кIэу ­Адыгэ Республикэм ипред­принимательхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ Уполномо­ченнэм дэжь щызэхащэгъэ общественнэ эксперт советым тегъэпсыхьа­гъэу хэ­бзэгъэуцугъэм фэхъурэ зэ­хъокIыныгъэхэр цIыфхэм икъоу зэхарагъэшIыкIын­хэм пае къэбар жъу­гъэм иамалхэр къызфагъэфедэх. Общественнэ IэпыIэ­гъу 29-мэ муниципальнэ лъэгапIэм тетэу рекомендациехэр аIэкIа­гъа­хьэх, зэ­хэфын Iофхэр зэ­шIуахых.

— Республикэм предпринимательствэм ылъэны­къокIэ Iоф­хэр щытэрэзынхэр ары зэкIэми зэдыти­пшъэрылъыр. Нафэу зэ­рэ­щытымкIэ, республикэм иэкономикэ ихэхъоныгъэ­кIэ предпри­нимательствэм мэхьанэшхо иIэу щыт. Правовой шъолъырым Iоф щызышIэрэ цIыфхэм къа­гурыIон фае яIоф тэрэзэу кIэкIыным тызэригъэ­гу­мэкIырэр. Мыщ дэ­жьым хэгъэунэфыкIыгъэн фае бизнесыр хэбзэгъэуцугъэм ди­штэу республикэм щы­гъэпсыгъэн, IофшIэпIэ чIы­пIакIэхэр щы­зэхэщэгъэн, хэ­бзэIахьхэр бюджетым гъэкIогъэн зэрэфаехэр, — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Предпринимательствэм Iэпы­Iэгъу етыгъэным пае къыхагъэ­кIырэ ахъщэр зыфытегъэпсыхьэ­гъэ лъэны­къохэм апэIугъэхьэ­гъэным ыкIи шIогъэ икъу къытэу гъэ­федэгъэным лъыплъэнхэ зэ­рэфаер джыри зэ агу къыгъэ­кIыжьыгъ Тхьа­кIущынэ Аслъан. Зэфэс Владислав республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ бизне­сым ихэхъоныгъэкIэ ахъ­щэр атегощэгъэным фэ­гъэзэгъэ комиссием епхы­гъэу тхьаусыхэ тхылъ къы­зэраIэкIэмыхьагъэр. Ащ иIоф­шIэн зэрэзэхэща­гъэм зэкIэми зыщагъэгъозэн амал яIагъ, ащкIэ ишIуагъэ къэкIуагъ структурэм хэт­хэм япчъагъэ нахьыбэ шIы­­гъэным фэгъэхьыгъэ унашъом.

Адыгэ Респуб­ли­кэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат игъо зэрилъэгъугъагъэм тетэу, илъэс заулэкIэ узэкIэIэ­бэжьмэ ащ ха­гъэхьэгъа­гъэх предприниматель сообществэм, муниципалитетхэм, общественнэ организацие­хэу цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэн­хэм афэгъэзагъэ­хэм ялIы­кIохэр. Бизнес цIыкIумрэ гуры­тымрэ ясубъектхэм къэралыгъо Iэ­пы­Iэгъоу аIэкIа­хьэрэри нахьыбэ хъу­гъэ.

2014-рэ илъэсым ­со­мэ мил­лион 449,1-рэ ахэм аIэкIа­гъэхьэгъагъэмэ, 2015-рэ ­илъэсым ар сомэ миллион 564,2-рэ хъу­гъэ. Предприниматель 533-мэ IэпыIэгъу аратыгъ, ащ ишIуа­гъэкIэ илъэсым къы­кIоцI кIэу IофшIэпIэ чIыпIэ 627-рэ зэхащэн алъэкIыгъ.

В. Зэфэсым къызэри­Iуа­гъэм­кIэ, Адыгэ Республикэм щы­псэурэ предпринимательхэм яфитыны­гъэхэм якъэухъумэнкIэ Уполномоченнэм ­иинститут иIоф­шIэнкIэ зэкIэ игъоу фалъэгъу­гъэхэр къыди­лъытэщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах