Примерное время чтения: 2 минуты
64

ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ (26.07.2016)

фото Алексея Гусева / АиФ

Следствием икъулыкъухэм Iоф ащызышIэхэрэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

ЗимэфэкI хэзгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIонхэу мыщ къекIолIагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, республикэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Александр Глущенкэр, АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм, ветеранхэм игуапэу къафэгушIуагъ. Республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яIо зэхэлъэу непэ зэрэзэдэлажьэхэрэм, бзэджашIэхэм зэрапэуцужьыхэрэм мэхьанэшхо зэряIэм къыкIигъэтхъыгъ.

«Следственнэ къулыкъум непэ хэтхэр зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ, ар шIу зылъэгъурэ IофышIэхэр арых. Япшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэрагъэцакIэрэм ишIуагъэкIэ тишъолъыр рэхьатныгъэ, мамырныгъэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ илъ, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ ухъумагъэ мэхъу. Александр Глущенкэр ГъэIорышIапIэм ипащэ зыхъугъэм къыщыублагъэу Iофхэм язытет бэкIэ нахьышIу хъугъэ. Шъыпкъэ, мы органхэм уахэтыныр къины, чэщи мафи уимыIэу Iоф пшIэн фае, ау къулыкъушIэхэр ащ къыгъащтэхэрэп, къатефэрэр зэкIэ зэрифэшъуашэу агъэцакIэ, республикэм зыпкъитыныгъэ илъыным яIахьышIу халъхьэ. Ныбджэгъу лъапIэхэр, шъуимэфэкIкIэ джыри зэ сышъуфэгушIо, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Республикэм ипащэ унашъоу ышIыгъэм диштэу, къулыкъушIэ нэбгырэ заулэмэ щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр ыкIи АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх. Ахэм ТхьакIущынэ Аслъан афэгушIуагъ, яIофшIэнкIэ къалэжьыгъэхэр аритыжьыгъэх. Владимир Нарожнэм нэужым гущыIэр зештэм, зимэфэкI хэзгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ.

ЦIыфхэм ящынэгъончъагъэ, ярэхьатныгъэ къэзыухъумэрэ къулыкъушIэхэм рэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.

АР-м и Парламент ищытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэр следователь заулэмэ аритыжьыгъэх. Ащ нэмыкIэу медальхэр, щытхъуцIэхэр, ведомственнэ тын лъапIэхэр нэбгырэ пчъагъэмэ къалэжьыгъ. Ахэм зэкIэми А. Глущенкэмрэ А. Речицкэмрэ афэгушIуагъэх, яIофшIэн фыщытыкIэу фыряIэм къыщамыгъакIэу, гъэхъагъэхэр ашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах