Примерное время чтения: 3 минуты
113

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Майкоп, 14 февраля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ иколлегие тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм мы структурэм икъулыкъушIэхэм 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, мы илъэсымкIэ пшъэрылъхэр щагъэнэфагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, УФ-м и Генеральнэ Прокуратурэ и ГъэIорышIапIэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм ипащэ игуадзэу Денис Оськиныр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат пэублэ псалъэ къышIызэ, бзэджэшIагъэхэм апэшIуекIогъэным ыкIи хэбзэгъэуцугъэр къэухъумэгъэным афэшI блэкIыгъэ илъэсым республикэ прокуратурэм икъулыкъушIэхэм Iофышхо зэрашIагъэр, ащкIэ ахэм зэрафэразэр къыIуагъ.

Къэралыгъом ыкIи цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэзыгъэуцужьырэ къулыкъум непэ мэхьанэшхо зэриIэм къыкIигъэтхъыгъ. Зэфэхьысыжьхэм закъыфэбгъазэмэ, хэбзэIахьхэм ятынкIэ шапхъэхэр аукъуагъэу къыхагъэщыгъэр фэдизрэ ныкъорэкIэ нахьыбэ зэрэхъугъэм, лэжьапкIэм итынкIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр зэрэзэтырагъэуцожьыгъэхэм, джащ фэдэу бизнесым хэщагъэхэм алъэныкъокIэ административнэ пэрыохъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, предпринимательхэм афызэхащэрэ уплъэкIунхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным прокурорхэм яIахьышIу зэрэхэлъыр къыхигъэщыгъ.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, бюджетым, нэмыкIхэм яIофыгъохэр зэшIохыгъэнхэр, цIыфхэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ мыхъунхэр, къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр, ащ дакIоу тишъолъыр иэкономикэ къыхалъхьэрэ инвестициехэм ахэгъэхъогъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу КъумпIыл Мурат къыгъэнэфагъэх. Непэ Адыгеим ибаиныгъэ шъхьаIэ — лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

Нэужым АР-м ипрокурор шъхьаIэу Василий Пословскэм илъэсым изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэр къыхигъэщыгъэх. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм къыгъэнэфэрэ шапхъэхэр гъогогъу мин 18,8-м ехъурэ республикэм щаукъуагъэх, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ прокурорхэм унэшъо гъэнэфагъэхэр ашIыгъэх. Предпринимательхэм, сэкъатныгъэ зиIэхэм, зыныбжь хэкIотагъэхэм, сабыйхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, цIыфхэм игъом лэжьапкIэр ятыгъэнымкIэ, нэмыкI лъэныкъохэмкIи IофшIэныр нахь агъэлъэшыгъ.

2015-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, республикэм щызэрахьэгъэ бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ проценти 6,4-кIэ нахь макIэ хъугъэ, ау бзэджэшIагъэу зэхафын алъэкIыгъэр проценти 10,8-кIэ нахь макI. Мы гумэкIыгъом идэгъэзыжьын прокуратурэм имызакъоу, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм зэкIэми анаIэ тырагъэтын фаеу прокурор шъхьаIэм ылъытагъ. Илъэсэу тызхэтым къулыкъушIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

АР-м и Прокуратурэ Iоф зэрэдашIэрэм, тапэкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьхэрэм къатегущыIагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм ипащэу Александр Глущенкэр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах