Примерное время чтения: 3 минуты
65

Зэфэхьысыжьхэм пшъэрылъхэр къакIэлъэкIох

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм къулыкъум 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзих Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, федеральнэ ведомствэм зэхищэгъэ уплъэкIунхэм кIэухэу афэхъугъэхэм диштэу ятIонэрэ илъэсныкъом пшъэрылъ шъхьаIэу къэуцухэрэр агъэнэфагъэх.

Iофтхьабзэм АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къыщишIызэ, илъэсныкъом министерствэм Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм уагъэрэзэнэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ, ащкIэ ведомствэм ипащи, къулыкъушIэхэми афэрэзагъ.

УкIыгъэ Iофхэм, тыгъоным, нэмыкI бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ зэрэхъугъэр ведомствэм иIофшIэн епхыгъэу ылъытагъ. ГумэкIыгъо шъхьаIэу къыгъэнэфагъэхэм ащыщых хъункIэным, цIыфым ипсауныгъэ зэрарышхо зэрэрахыгъэм, гъэпцIагъэ зыхэлъ, общественнэ чIыпIэхэм ыкIи урамхэм ащызэрахьэгъэ бзэджэшIагъэхэм, гъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм япчъагъэ зэрахэхъуагъэр. Мы лъэныкъохэмкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн фаеу хэбзэухъумакIохэм къафигъэпытагъ.

«Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм ярэхьатныгъэ къэухъумэгъэныр, цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэныр, бзэджэшIагъэу республикэм щызэрахьэхэрэр нахь макIэ шIыгъэныр ведомствэм ипшъэрылъ шъхьаIэу щыт. Республикэм щызэхащэгъэ Iофтхьэбзэ 700-м ехъумэ полицейскэхэр ахэлэжьагъэх, общественнэ рэхьатныгъэр ыкIи щынэгъончъэныр къаухъумагъ. Экстремизмэм ыкIи терроризмэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэр тишъолъыр щагъэунэфыгъэхэп, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ, мамырныгъэ илъ - ар зэкIэмэ анахь шъхьаI.

Министерствэм иструктурэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм ащыщ мыщ епхыгъэ подразделениякIэхэу наркотикхэм хэбзэнчъэу ягъэзекIон лъыплъэрэ отделрэ кощын IофхэмкIэ гъэIорышIапIэрэ зэрэзэхащагъэхэр. Ахэм яшIуагъэкIэ республикэ ведомствэм икъэгъэлъэгъонхэр джыри нахьышIу хъунхэу тыщэгугъы. Санкциехэм, экономикэ къиныгъохэм ялъэхъан цIыфхэм псэукIэ ыкIи щэфэн амалэу яIэхэр нахь къеIыхыгъэх, арышъ, а лъэныкъоми тынаIэ тедгъэтын, хэкIыпIэхэм тяусэзэ тиIофшIэн зэхэтщэн фае», къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Полицием икъулыкъушIэхэу чанэу Iоф зышIэхэрэм, гъэхъагъэ зиIэхэм ащыщхэм АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр коллегием изэхэсыгъо щаратыжьыгъэх. 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзих министерствэм ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм, пшъэрылъхэм къатегущыIагъ Александр Речицкэр.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мы уахътэм республикэм бзэджэшIэгъэ 2771-рэ щызэрахьагъ, блэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ар проценти 8-кIэ нахьыб. БзэджэшIэгъэ хьылъэхэм ыкIи хьылъэ дэдэхэм япчъагъэ процент 18-кIэ къыхэхъуагъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэныр ары. Экономикэм ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр гъогогъу 232-рэ аукъуагъэу агъэунэфыгъ. ГъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ 393-рэ Адыгеим щызэрахьагъ. БзэджэшIагъэу зэхафын алъэкIыгъэр процент 72,2-рэ мэхъу.

Илъэсныкъом къыкIоцI республикэм игъогухэм хъугъэ-шIэгъэ 225-рэ къатехъухьагъ, гукъау нахь мышIэми, ахэм нэбгырэ 62-рэ ахэкIодагъ, нэбгырэ 253-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. Министерствэм нэбгыри 10 хагъэкIыгъ, къулыкъушIи 6-мэ алъэныкъокIэ уголовнэ Iофхэр къызэIуахыгъэх, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

БзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр, гъогурыкIоныр щынэгъончъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр, ащкIэ къатефэрэр зэкIэ агъэцэкIэным зэрэфэхьазырхэр пащэм къыIуагъ.

БзэджэшIагъэхэм якъыхэгъэщын ыкIи ахэр къэмыхъунхэм пэшIорыгъэшъэу Iоф дэшIэгъэныр, общественнэ рэхьатныгъэр къэухъумэгъэныр, экстремизмэм, терроризмэм, къолъхьэ тын-Iыхыным апэшIуекIогъэныр - джары министерствэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфигъэуцужьхэу А. Речицкэм къыгъэнэфагъэхэр.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах