Примерное время чтения: 3 минуты
118

ЦIыфхэм гухахъо хагъотэнэу

Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэзэгъэ зэхэщэкIо комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ.

Ащ тхьамэтагъор щызэрихьагъ АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан. АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр республикэм июбилей ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу агъэнэфагъэхэм яплан нэIуасэ фишIыгъэх.

Ащ къызэриIуагъэмкIэ, республикэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ предложениеу къахьыгъэхэр къыдалъытэхэзэ ар зэхагъэуцуагъ. Спорт ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ зэнэкъокъухэр, олимпиадэхэр, къэгъэлъэгъон зэфэшъхьафхэр, концертхэр, фестивальхэр, нэмыкI Iофтхьабзэхэр ащ щыгъэнэфагъэх, зэкIэмкIи 58-рэ мэхъу.

Чъэпыогъу мазэу республикэм ыныбжь илъэс 25-рэ зыщыхъурэм иапэрэ мафэхэм ыкIи чъэпыогъум и 5 мэфэкI мафэм зэхащэщтхэм ар нахь къащыуцугъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, Мыекъуапэ ермэлыкъ щыкIощт, концертхэр, къэгъэлъэгъонхэр, спорт зэнэкъокъухэр зэхащэщтых, пстэури мэшIоустхъокIэ аухыщт. Адыгэ культурэм и Дунэе фестивалэу илъэситIум зэ зэхащэрэри Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 25-рэ зыщыхъурэм тефагъ, ар чъэпыогъум и 2-м къызэIуахыщт ыкIи и 6-м зэфашIыжьыщт.

Джащ фэдэу юбилеим ипэгъокIэу нэбгырэ 25-рэ къушъхьэу ЧIыгушъхьэ дэкIоенэу Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъ. АР-м чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэ органхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ и Комитет ипащэу КIэдэкIое Руслъан зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, шышъхьэIу мазэм и 10-м нэс купыр къушъхьэм илъэгапIэ нэсынышъ, Адыгеим ибыракъ ащ щагъэIэщт.

АР-м и ЛIышъхьэ нэмыкI Iофтхьабзэу планым щыгъэнэфагъэхэм ащыщхэми нахь игъэкIотыгъэу защигъэгъозагъ, зэрэкIощтхэм къыкIэупчIагъ. Планым зэрэщытэу ащ дыригъэштагъ, ау джыри къыдалъытэн фаехэр къыгъэнэфагъэх, зымыгъэрэзагъэхэр къыхигъэщыгъэх, агъэтэрэзыжьынхэу ахэм афэгъэзагъэхэм къафигъэпытагъ.

Юбилеим ихэгъэунэфыкIын Мыекъуапэ имызакъоу, зэкIэ муниципальнэ образованиехэр къыхэлэжьэнхэм, ахэм ащыпсэухэрэми мэфэкIыр зэхашIэным фэшI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр ащызэхэщэгъэнхэм анаIэ тырагъэтынэуи къариIуагъ.

АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат иеплъыкIэхэр къыриIотыкIыхэзэ, Iофтхьабзэхэр, анахьэу цIыфыбэ зыхэлэжьэщтхэр ыкIи къызэкIолIэщтхэр, щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэр анахь шъхьаIэу зэрэщытым къыкIигъэтхъыгъ. Ащ къыпкъырыкIыхэзэ, мафэу зыщызэхащэщтхэм джыри зэ ахэплъэжьынхэу, ищыкIагъэмэ, зэхъокIыныгъэхэр фашIынхэу ахэм афэгъэзагъэхэм къафигъэпытагъ, къэзытхырэр Адыгэ Макъ.

«Адыгеир ежь-ежьырэу зиIыгъыжьын амал зиIэ хъугъэ, зыпкъ иуцогъэ субъект-хэм ясатырэ хэуцуагъ», - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ пстэури къызэфихьысыжьызэ. - Арышъ, республикэр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэр ифэшъуашэм тетэу хэгъэунэфыкIыгъэныр шIокI зимыIэ Iоф. ЦIыфэу щыпсэухэрэр ары пстэури зыфатшIэрэр, мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын ахэм язэрар хэлъынэу щытэп, гухахъо хагъотэн фае нахь. Ар зыщышъумыгъэгъупш. Гъэхъагъэу республикэм иIэхэр мыщ фэдэ мэфэкIхэр ары анахьэу къызщылъэгъонхэ фаер.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах