Примерное время чтения: 3 минуты
96

ЯIофшIэн нахь агъэлъэшынэу зафигъэзагъ

Майкоп, 22 ноября - АиФ-Адыгея.

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным афэшI мы илъэсым хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм Iофэу ашIагъэм къытегущыIагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Александр Речицкэр.

2016-рэ илъэсым имэзи 10-м наркотикхэм япхыгъэ бзэджэшIэгъи 197-рэ республикэм щызэрахьагъэу къыхагъэщыгъ. Зэхафын алъэкIыгъэр процент 83,7-рэ. БзэджашIэхэм наркотик килограмм 26-рэ фэдиз къапкъырахыгъ. Iофи 139-рэ хьыкумым фагъэхьыгъ.

Наркотикыр лъым хэтымэ зэгъэшIэгъэным пае ар зыгъэфедагъэу зэгуцафэхэрэм уплъэкIунхэр арагъэшIынхэ фае. Ахэм язэфэхьысыжьхэр мэфи 3-м къыкIоцI гъэнэфагъэ мэхъухэми, муниципалитетхэм ащыщхэм мэфэ 15-м къыщыублагъэу мэзэ заулэм нэс рагъэкъудыин алъэкIы. АщкIэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ учреждениехэм ялабораториехэм япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэхэрэм министрэр ыгъэрэзагъэп.

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэр мы тхьамыкIагъом щыухъумэгъэнхэм, ны-тыхэм Iоф адэшIэгъэным афытегъэпсыхьэгъэ профилактическэ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм, ведомствэ зэфэшъхьафхэм язэпхыныгъэ джыри нахь гъэпытэгъэным мэхьанэшхо яIэу ылъытагъ.

Наркоманхэм реабилитацие арагъэкIуным ылъэныкъокIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем къызэриIуагъэмкIэ, джырэ уахътэм диспансер учетым нэбгырэ 801-рэ хэт. 2015-рэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ахэм япчъагъэ процент 12,8-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Наркотикхэр загъорэ зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ нэбгырэ 825-рэ мэхъу, блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ахэм япчъагъи проценти 5,9-р къыщыкIагъ.

Ау апэрэу наркотикыр зыуплъэкIугъэхэу, ащ ыпкъ къикIыкIэ зипсауныгъэ зэщыкъуагъэхэр процент 15,3-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Учетым нэбгырэ 75-рэ хатхыкIыжьыгъ.

Наркомание узыр зиIэхэм зэкIэми яIазэх ыкIи реабилитацие арагъэкIу. Мы лъэныкъомкIэ гумэкIыгъохэр зэрэщыIэхэр министрэм къыIуагъ, ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм фэшI структурэ пстэуми яIо зэхэлъэу Iоф зэдашIэн фаеу ылъытагъ.

Наркотикхэр зыгъэфедэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэным, ащ пыщагъэхэм зэрифэшъуашэу яIэзэгъэным, мыщ епхыгъэ бзэджэшIагъэхэр зезыхьэхэрэм апэуцужьыгъэным, анахьэу тисабыйхэр къэухъумэгъэнхэм АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ, хэбзэухъумакIохэм, нэмыкI къулыкъухэм анаIэ тырагъэтын, яIофшIэн нахь агъэлъэшын зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. — Илъэси 10 хъугъэу мы Iофыгъом тытегущыIэ. Непэ наркодиспансерым ищыкIэгъэ оборудованиер IэкIэлъ, специалистхэр иIэх. Ащ епхыгъэу наркотикхэм апыщагъэхэм япсауныгъэ нахьышIу хъуным, ахэр обществэм къыхэхьажьынхэм тыщэгугъы. Статистикэм изэфэхьысыжьхэм тащыгушIукIэу тыщыс хъущтэп, екIолIакIэхэр къэжъугъотынхэ, районхэм ащыIэ мыщ фэдэ учреждениехэмрэ республикэ наркодиспансерымрэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным шъудэлэжьэн фае, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Къуаджэу Лъэустэнхьаблэ дэт колониеу N 1-м наркотикхэр зэпырадзыхэу къызэрэхэкIырэм, бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм, мы лъэныкъомкIэ ФСИН-м и ГъэIорышIапIэу республикэм щыIэм ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм комиссием хэтхэр хэплъагъэх. Колониер къэшIыхьагъ нахь мышIэми, мыщ фэдэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьэхэу къызэрэхэкIырэр къыIуагъ къулыкъум ипащэу Сергей Клюй.

Мы илъэсым ащ фэдэ хъугъэ-шIэгъэ 51-рэ агъэунэфыгъ. Гъогогъу 29-рэ — наркотикхэр, гъогогъу 22-рэ — сотовэ телефонхэр зэпырадзынхэ гухэлъ яIагъ. Ыпэрэ илъэсхэм ялъытыгъэмэ, Iофхэм язытет нахьышIу хъугъэ нахь мышIэми, джыри гумэкIыгъохэр щыIэх. Ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ГъэIорышIапIэр дэлажьэ, колониер зэрэпсаоу къэзыгъэгъунэрэ (ыкIоцIкIи) видеокамерэхэм мы илъэсым ыкIэм нэс джыри ахагъэхъощт, 350-м нагъэсыщтых.

— Мы гумэкIыгъом идэгъэзыжьынкIэ шIуагъэ къытэу зипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ нэмыкI шъолъырхэм яопыт къызфэжъугъэфед, IофшIэныр нахь жъугъэлъэшын фае, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъагъэх, унашъохэр ашIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах