Примерное время чтения: 2 минуты
100

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI дахэу Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

Майкоп, 2 мая - АиФ-Адыгея.

ЖъоныгъуакIэм и 1-м Мыекъуапэ щыкIогъэ демонстрациемрэ митингымрэ нэбгырэ мини 4,5-рэ фэдиз ахэлэжьагъ. Урысыемрэ Адыгеимрэ ябыракъхэр, плакатхэр, шархэр аIыгъхэу, дахэу гъэ­кIэрэ­кIагъэхэу къэлэдэсхэр урамэу Красноок­тябрь­­скэм къырыкIуагъэх.

ИскусствэхэмкIэ ­Адыгэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм къыщежьэхи, къэлэ зыгъэпсэ­фы­пIэ паркым ахэр нэсыгъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэ­рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэм иурам шъхьаIэ къы­ры­кIуагъэхэм ахэтыгъ. Къэлэ паркым зынэсыхэм, ар респуб­ликэм щыпсэухэрэмрэ ихьа­кIэхэмрэ мэфэкIымкIэ къафэ­гушIуагъ.

«Непэ тиреспубликэ къины­гъохэр зэпичыхэзэ ыпэкIэ теубытагъэ хэлъэу лъэкIуатэ. Экономикэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ дгъэпытэщтых, цIыф­хэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным тыфэгумэкIызэ, тапэкIи зэкIэ амалэу щыIэхэр дгъэфедэщтых. Тызэпэ­мыIэпчъэ­ным, тызэдэлэжьэным мэхьа­нэшхо зэриIэр анахьэу къыд­гурыIон фае. Тызэгъусэмэ ары ныIэп экономикэми, социальнэ лъэныкъоми гъэхъэгъакIэхэр ащытшIын, тятэхэмрэ тятэжъхэмрэ баиныгъэу къыт­фа­гъэнагъэр къэтыухъумэн зы­тлъэ­кIыщтыр», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Джащ фэдэу мэфэкI Iоф­тхьа­бзэхэм ахэлэжьагъэхэм къафэ­гушIуагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, Урысыем и Общест­веннэ палатэ хэтэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Уры­сыем и ЛIыхъу­жъэу Цэй Эдуард, Адыгэ Республикэм ипроф­союзхэм яфедерацие итхьа­матэу Устэ Руслъан.

Мыекъуапэ дэсхэри, ихьакIэ­хэри къалэмрэ республикэмрэ ятворческэ коллективхэм къатыгъэ мэфэкI концертым еплъыгъэх. Мэфэ реным В. И. Лениным ыцIэкIэ щыт пчэгум кIэлэцIыкIухэр щычэфыгъэх, щыджэгугъэх, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах