Примерное время чтения: 2 минуты
90

МэфэкI зэхахьэм цIыфыбэ хэлэжьагъ

Фото Алексея Гусева / АиФ
Майкоп, 21 марта - АиФ-Адыгея.

Къырымрэ Севастопольрэ Урысыем къызыхэхьажьыгъэхэр илъэси 2 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ митинг-концерт тыгъуасэ тикъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ. Мыекъопэ къэлэ паркым дэжь щыкIогъэ мэфэкI зэхахьэм цIыфыбэ хэлэжьагъ.

Ахэм ахэтыгъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIу­щынэ Аслъан, АР-м и Къэра­лыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, общественнэ организациехэм ыкIи объединениехэм ялIыкIо­хэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ зэха­хьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ илъэситIукIэ узэкIэIэбэжьмэ, Къы­рымрэ Севастопольрэ Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэр тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыф­хэмкIэ мэфэкI шъыпкъэ зэрэхъугъэр къыхигъэщыгъ, ащ­кIэ къэзэрэугъоигъэхэм къафэ­гушIуагъ.

- Къырымрэ Севастопольрэ Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэ­хэм къыгъэлъэгъуагъ тикъэралыгъо зэрэлъэшыр, ащ ипащэ­хэр ыпэкIэ чыжьэу плъэнхэ зэралъэкIырэр. 2014-рэ илъэсым гъэтхапэм и 18-м Къ­ырым щызэхащэгъэ референдумым зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм адиштэу, Къырымрэ федеральнэ мэхьанэ зиIэ къалэу Севастопольрэ Урысыем щыщ зэрэ­хъужьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ уна­шъом кIэтхагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. - Дунэе политикэм ти­къэралыгъо чIыпIэшхо зэрэщиубытырэр къызэрэдгъэлъэгъуа­гъэм дакIоу, хэхъоныгъэхэр зыщытшIыщт едзыгъор зэредгъэжьагъэр, тищынэгъончъагъэ къэтыухъумэн зэрэтлъэкIыщтыр зэкIэми агурыдгъэIуагъ. Дунэе терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ Урысыем и Ошъогу-космическэ кIуачIэхэм Сирием щырагъэкIо­кIыгъэ Iофтхьабзэхэм джыри зэ къаушыхьатыгъ тидзэхэм шIуа­гъэ къытэу япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэ зэралъэкIырэр, ащкIэ тикъэралыгъо иавторитет дунаим къызэрэщаIэтырэр. Къырымрэ Севастопольрэ Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ мэфэкIыр тари­хъым пытэу зэрэхэуцощтым, ти­цIыфхэр зэзыпхыщт, тикъэ­ралыгъо илъэшыгъэ къэзыгъэ­лъэгъорэ тамыгъэу ахэр зэрэ­щытыщтым сицыхьэ телъ. Сыди­гъуи тызэгъусэу ыпэкIэ тылъы­кIотэщт.

Зэхахьэм къекIолIагъэхэм къафэгушIуагъэх Владимир На­рожнэр, муниципальнэ гъэпсы­кIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» иадминистрацие ипащэу Александр Наролиныр, АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие ипащэу Устэ Руслъан, Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз итхьа­матэу Светлана Дорошенкэр, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

Творческэ купхэм, орэдыIо­хэм, ахэм ахэтыгъэх Луган­скэ хэкум къикIыгъэхэри, къа­гъэ­хьызырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр лъагъэкIотагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах