Примерное время чтения: 2 минуты
76

Москва щызэдыряIэгъэ зэIукIэгъур

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием социальнэ страхо-ваниемкIэ и Фонд итхьаматэу Андрей Кигимрэ Москва щызэдыряIэгъэ зэIукIэгъум илъэхъан республикэм зэдэлэжьэныгъэу дыряIэр нахьышIу шIыгъэнымкIэ Iофтхьэбзэ заулэмэ атегущыIагъэх.

Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм фэгъэзэгъэ социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм хэплъагъэх.

Джащ фэдэу цIыфым пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ Iоф ымышIэшъунэу зыщыхъурэм шIокI зимыIэ социальнэ страхование шIыгъэным, IофшIапIэм тхьамыкIагъо горэ къызщехъулIэкIэ ахъщэ зэрэратыщтым, сэнэхьатэу иIэм елъытыгъэу уз къызеуталIэкIэ, сымаджэ хъумэ къыратырэ тхьапэм елъытыгъэу, сабый къызафэхъукIэ, фэгъэкIотэныгъэ зиIэ цIыфхэм чIыпIэ гъэнэфагъэхэм къызэрящаIазэхэрэмкIэ, зызэрагъэпсэфырэмкIэ ахъщэу аIэкIагъэхьащтым пэIухьащт мылъкум епхыгъэ Iофыгъохэм джащ фэдэу атегущыIагъэх.

ПшъэрылъыкIэхэм зыкIэ ащыщ ахъщэр предприятиехэм ыкIи организациехэм аIэкIамыгъахьэу къаратырэ тхьапэхэмкIэ сымаджэхэм ахъщэр занкIэу аIэкIэгъэхьэгъэныр, цIыфым Iоф ышIэн зэрилъэкIыщтымкIэ электроннэ тхьапэхэм атехьэгъэнри ахэм къахеубытэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу пилотнэ проектэу «Ахъщэр занкIэу аIэкIэгъэхьэгъэныр» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцакIэу рагъэжьэщт, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иучет непэкIэ страховкэ ашIыгъэ нэбгырэ мин 97-м ехъу хэт, джащ фэдэу страховкэ зышIынхэу страховой взносхэр зытыхэрэр нэбгырэ мини 10,2-рэ фэдиз мэхъух.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах