Новости по теме: мэфэкI

Социальнэ IофышIэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр (Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэр) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
ЖъоныгъуакIэм и 1-м Мыекъуапэ щыкIогъэ демонстрациемрэ митингымрэ нэбгырэ мини 4,5-рэ фэдиз ахэлэжьагъ. Урысыемрэ Адыгеимрэ ябыракъхэр, плакатхэр, шархэр аIыгъхэу, дахэу гъэ­кIэрэ­кIагъэхэу къэлэдэсхэр урамэу Красноок­тябрь­­скэм къырыкIуагъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэзэгъэ зэхэщэкIо комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Следствием икъулыкъухэм Iоф ащызышIэхэрэм я Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан
АДЫГЭ ДУНАЙ
Культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьы­гъэ зэхахьэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. ЗимэфэкI хэз­гъэунэфыкIырэ пстэуми къафэгушIонэу мыщ къекIолIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан
АДЫГЭ ДУНАЙ
Къырымрэ Севастопольрэ Урысыем къызыхэхьажьыгъэхэр илъэси 2 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ митинг-концерт тыгъуасэ тикъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ. Мыекъопэ къэлэ паркым дэжь щыкIогъэ мэфэкI зэхахьэм цIыфыбэ хэлэжьагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ