Примерное время чтения: 4 минуты
104

Программэхэр Адыгеим щагъэцакIэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Тхьа­кIущынэ Аслъан къэралыгъо корпорациеу — псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым щыкIорэ зэ­хъокIыныгъэхэм IэпыIэгъу афэхъу­гъэнымкIэ фондым игенеральнэ пащэу Константин Цициным тыгъуасэ Iоф­шIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ фондымрэ тапэкIэ Iоф зэрэ­зэдашIэщтым, язэпхыныгъэ агъэпытэным пае шIэгъэн фаехэм пащэхэр атегущы­Iагъэх. АР-м и ЛIышъхьэ ­пэублэ псалъэ къышIызэ, къэралыгъо корпорацием ипащэ Адыгеим къызэрэкIуагъэмкIэ, джащ фэдэу псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым епхы­гъэ федеральнэ программэхэр республикэм щы­гъэцэкIэгъэнхэмкIэ IэпыIэгъу къызэрафэхъурэмкIэ зэрэфэразэхэр риIуагъ.

«Адыгеимрэ фондымрэ зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэ, псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым епхы­гъэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ шъуишIогъэшхо къытэкIы», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан корпорацием игенеральнэ пащэ зыфигъазэзэ. - ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым иIофыгъохэм язэ­шIохын мэхьанэшхо иI, а лъэныкъом мафэ къэс унаIэ тебгъэтын фае, ащкIэ федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къытфэмыхъоу къыттефэрэр дгъэцэкIэн тлъэкIы­щтыгъэп. Мыщ фэIорышIэрэ программэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм тапэкIи тынаIэ тедгъэтыщт, зэкIэ игъом зэшIотхыщт. Адыгеим ит аварийнэ псэупIэ фондыр щыгъэзыеыжьыгъэныр, къызэхэоныр зышъхьа­щыт унэхэм арыс цIыфхэр дгъэкощынхэр пшъэрылъ шъхьаI. Зэхэоным ищынагъо зиIэ унэхэм ащыпсэухэрэр гъэ­кощыгъэнхэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэ­гъэнымкIэ Адыгеим Iофышхо зэришIагъэр ­Константин Цициным къыхигъэщыгъ.

Мы лъэныкъомкIэ АР-м псэ­олъэшIынымкIэ, транспор­тымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ и Министерствэ Урысыем и КъыблэкIэ анахь дэгъухэм ащыщэу ылъытагъ. — Федеральнэ ­программэхэм ягъэцэкIэнкIэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэм упчIэ афытиIэп, зи хэукъоныгъэ къыхэдгъэщыгъэп. Мы аужырэ илъэ­си 8-м Адыгеим къикIэу зы дэо тхылъ ныIэп къытIэкIэ­хьагъэр, а гумэкIыгъори псын­кIэу дэгъэзыжьыгъэ хъугъэ, — къыIуагъ К. Цициным.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-комму­нальнэ ыкIи гъогу хъызмэт­хэмкIэ и Министерствэ къызэ­ритырэмкIэ, Адыгеим ипсэупIэ фонд зэкIэмкIи квадратнэ метрэ миллион 11,5-рэ мэхъу, ащ щыщэу миллиони 3,3-р фэтэры­бэу зэхэт унэхэм ателъытагъ.

Къатыбэу зэтет псэупIэхэм игъэ­кIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэным ипрограммэу 2008 — 2015-рэ илъэсхэм ателъытагъэм фэтэрыбэу зэхэт унэ 827-рэ хэлэжьагъ.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым щыкIорэ зэхъокIыныгъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ фондым зэрифэшъуашэу Iоф зэрэдашIагъэм ишIуагъэкIэ гъэ­цэкIэжьынхэм апэIухьащт сомэ миллиардым ехъу республикэм къыIэкIэхьагъ. Бюджет зэфэ­шъхьафхэм къахэхыгъэ сомэ миллиард 1,46-рэ гъэфедагъэ хъугъэ.

Ащ ишIуагъэкIэ фэтэрыбэу зэхэт унэхэм япроцент 54-рэ игъэкIотыгъэу агъэцэкIэ­жьыгъэх. Къызэхэоным ищынагъо зы­шъхьащыт унэхэм ачIэсхэр гъэ­кощыгъэнхэмкIэ щыIэ программэр Адыгеим зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ. Ащ къыдыхэлъытагъэу джырэ уахътэм ехъулIэу нэбгырэ 1131-рэ е унэгъо 393-рэ агъэкощыгъах, аварийнэ псэупIэ фондым квадратнэ метрэ мин 16,7-рэ хагъэкIыгъ, фэтэрыбэу зэхэт уни 7 ашIыгъ.

Программэм игъэцэкIэн зэкIэм­кIи сомэ миллион 370,3-рэ пэIуагъэхьагъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 236,7-р — псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым щы­кIо­рэ зэхъокIыныгъэхэм IэпыIэ­гъу афэхъугъэнымкIэ фондым, сомэ миллиони 124,2-р респуб­ликэм изэхэугъоегъэ бюджет къатIупщыгъэх. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ программэм игъэцэкIэн 2013 — 2017-рэ илъэсхэм ателъытагъ. 2015 — 2016-рэ ­илъэсхэм яедзыгъо къыдыхэлъытагъэу фир­мэу «Компаньон» зыфиIо­рэм фэтэр 92-у зэхэт унэ по­селкэу Яблоновскэм щешIы. Илъэсэу тызхэтым ыкIэм нэс унэгъо 71-мэ ащыпсэурэ нэ­бгыри 148-рэ а унэм агъэкощыщтых.

Къызэхэон зылъэкIыщт псэупIэ фондэу щыIэр щыгъэ­зыежьыгъэным пае 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м ехъу­лIэу унэгъуи 176-мэ арыс нэ­бгырэ 383-рэ агъэкощынэу агъэ­нафэ. Ащ игъэцэкIэн зэкIэмкIи сомэ миллиони 144,9-рэ тефэщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах