Примерное время чтения: 2 минуты
81

Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ

Майкоп, 5 мая - АиФ-Адыгея.

2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом иIофшIэн хэлэжьагъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным а программэм игъэцэкIэн зэрэкIорэмкIэ шъолъырхэм япащэхэм ашъхьэкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр къыхигъэщыгъ ыкIи къыIуагъ пIалъэу агъэнэфагъэхэр амыукъонхэм имызакъоу, унакIэхэу ашIыщтхэм язытет зыфэдэщтми мэхьанэшхо зэриIэр.

Къэралыгъом и Пащэ Урысыем иминистрэхэм я Кабинет пшъэрылъ гъэнэфагъэу къыфишIыгъэр зэпхыгъэр 2019-рэ илъэсым ехъулIэу зэхэкъутэным нэсыгъэ унэхэм ачIэсхэр гъэкощыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Iофыгъор зэрищыкIагъэм тетэу зэшIохыгъэныр ары. Владимир Путиным ЖКХ-м зэхъокIыныгъэ фэшIыгъэнымкIэ зишIуагъэ къэкIорэ Фондым пIалъэу агъэнэфагъэм нэс кIуачIэу иIэр лъагъэкIотэнэу игъо ылъэгъугъ.

Ащ нэмыкIэу программэм хэфэн фэегъэ цIыфхэр ушъхьагъу зэфэшъхьафхэм къахэкIэу зэрэхэмыфагъэхэм иIофыгъуи хэплъэнхэ фаеу къыхигъэщыгъ.

Тэ тиреспубликэ 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр щызэрахьэх. А уахътэм къыкIоцI республикэм цIыфхэм ягъэкощын сомэ миллион 424-м ехъу пэIуигъэхьагъ, ащ щыщэу республикэ бюджетым сомэ миллиони 154-рэ къикIыгъ, адрэр — ЖКХ-м изэхъокIыныгъэхэм IэпыIэгъу афэхъурэ Фондым икъэкIуапIэхэм ащыщ. Фэтэрыбэу зэхэт уни 8 агъэпсыгъ, нэбгырэ 1279-мэ, нэмыкIэу къэпIон хъумэ, унэгъо 464-мэ псэупIакIэ яIэ хъугъэ. Жъы дэдэ хъугъэ унэхэу квадрат метрэ мин 19 фэдиз хъухэрэр зэхагъэтэкъожьыгъэх.

Непэ республикэм гъэцэкIагъэ щэхъу программэу «Зэхэтэкъоным нэсыгъэ унэхэм цIыфхэр къачIэщыжьыгъэнхэр» зыфиIоу 2013 — 2017-рэ илъэсхэм ателъытагъэр. 2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс ащ фэдэ унэу алъытагъэхэр гъэкIодыжьыгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м нэс нэбгырэ 235-рэ (унэгъуи 105-рэ) фэтэрыбэу зэхэт уни 4-у квадрат метрэ мини 3,7-рэ фэдиз хъурэм къачIащыжьыщт. ЦIыфхэм ягъэкощын сомэ миллион 90,9-рэ пэIухьащт. ПсэупIэу Яблоновскэм унитIу щашIы, IофшIэнхэр графикым тетэу макIох. Унэу ашIыхэрэм язытет лъыплъэщт комиссие гъэнэфагъэхэри муниципалитетхэм ащызэхащагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах