Примерное время чтения: 4 минуты
112

Зыгъэпсэфыгъо кампаниер рагъэжьагъ

Майкоп, 3 июня - АиФ-Адыгея.

КIэлэцIыкIухэм зызщагъэпсэфыщт ыкIи япсауны­гъэ зыщызэтырагъэуцожьыщт кампаниер зэрэзэхащагъэм, Урысыем ишъолъырхэр ащ зэрэфэхьазырхэм, пшъэрылъэу къэуцухэрэм защытегущыIэгъэхэ селектор зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий ­Медведевым.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, вице-премьерэу Наталья Широ­ковар, министрэхэу Мэрэ­тыкъо Рустемрэ Хъуажъ Аминэтрэ, къулыкъухэм ыкIи ведомствэхэм ащыщхэм япащэхэр.

УФ-м и Правительствэ и Тхьа­матэ пэублэ псалъэ къы­шIызэ мы мафэхэм гъэмэфэ лагерьхэм япчъэхэр къызэрэ­зэIуахыгъэр, ащкIэ зыгъэпсэфыгъо кампаниер егъэжьагъэ зэрэхъугъэр къыIуагъ. ­Дмитрий Медведевым къызэрэхи­гъэщы­гъэм­кIэ, кIэлэцIыкIухэм зэрифэшъуашэу загъэпсэфыным пае шъолъырхэм зэкIэми Iофышхо ашIагъ, мыщ пэIухьащт ахъщэр бюджетхэм къадыхалъытагъ, федеральнэ гупчэми субсидиехэр игъом афитIупщыгъ.

«Къиныгъохэм ямылъыты­гъэу, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо кампание изэхэщэн пэ­Iуагъэхьащт ахъщэр регионы­бэхэм нахь макIэ ашIыгъэп, ащкIэ ахэм тафэраз, - къы­Iуагъ Дмитрий Медведевым. - Анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фаер зянэ-зятэ зимыIэжьхэм, щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэ­уцогъэ унагъохэм къарыкIырэ сабыйхэм IэпыIэгъу тафэхъуныр, ыпкIэ хэмылъэу ахэм путевкэхэр ятыгъэныр ары. Ащ пае шъолъырхэм ахъщэ те­дзэу сомэ миллиарди 4-м ехъу афэт­тIупщыгъ, мыщ фэдэ IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ мы купым хэхьэ­рэ кIэлэцIыкIухэм ащыщэу джыри мин 200-м ехъумэ ыпкIэ хэмылъэу загъэпсэ­фын ыкIи япсауныгъэ агъэпытэн амал яIэщт.

Гъэхъагъэу щыIэхэм адакIоу щыкIагъэхэри зэрэщыIэр УФ-м и Премьер-министрэ къы­­Iуагъ. Анахь къы­хи­гъэ­щыгъэр блэ­кIыгъэ илъэсым елъытыгъэ­мэ, кIэлэцIы­кIу­хэм языгъэпсэ­фыгъо уахътэ пэIуа­гъэхьанэу агъэнэфэгъэ ахъщэр субъект зы­рызхэм нахь макIэ зэрашIы­гъэр ары. А гу­мэкIыгъор дэгъэ­зыжьыгъэн зэ­рэфаем шъолъыр­хэм япащэхэм анаIэ тыраригъэ­дзагъ. Лагерьхэм къякIо­лIэщт­хэм ящынэ­гъончъагъэ къэухъу­мэгъэ­ныр, гъомылапхъэу арагъэ­шхыщт­хэр шапхъэу щыIэхэм ади­штэнхэм лъыплъэгъэныр пшъэрылъ шъхьа­Iэу къыгъэуцугъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«Шапхъэхэм адимыштэрэ продукцие нахь пыутхэр кIэлэ­цIыкIухэм яшъутыныр шъугу къишъумыгъахь, ащ пытагъэ хэ­лъэу тылъыплъэщт. Гурыт еджа­пIэхэм къащызэIуахыгъэ лагерьхэми зэрифэшъуашэу яIоф­шIэн зэхащэн фае. Гъэмафэр къихьэгъэ къодый, арышъ, тисабыйхэм дэгъоу загъэпсэфыным ыкIи япсауныгъэ агъэпытэным, мы мазэхэр шIукIэ агу къинэжьынхэм тынаIэ тедгъэ­тын фае», - къыIуагъ Дмитрий Медведевым.

Роспотребнадзорым, УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ иминистерствэхэм, профильнэ ве­домствэхэм ыкIи къулыкъухэм, регионхэм япащэхэр нэужым къэгущыIагъэх. Шъхьадж зыфэ­гъэзэгъэ лъэныкъом епхыгъэу Iофэу ашIагъэм, пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм къатегу­щы­Iагъэх. БлэкIыгъэ илъэсым мы кампанием сомэ миллиард 41-рэ фэдиз пэIуагъэхьэгъагъ, мы илъэсым ар нахьыбэ ашIыгъ.

Ащ ишIуагъэкIэ Урысыем ис зыныбжь имыкъугъэхэм япроцент 60 фэдизмэ загъэпсэфын алъэкIыщт, зы путевкэм гуры­тымкIэ сомэ мин 19 тефэ. Джащ фэдэу сабый мин 61-рэ фэдизмэ федеральнэ учреждениехэм защагъэпсэфынэу агъэнэфагъ.

Лагерьхэм гъомылапхъэр къаIэкIэзы­гъэ­хьащт организациехэм зэзэ­гъыныгъэхэр адашIыгъэх, Iоф ащызышIэщтхэм егъэджэн курс­хэр арагъэкIугъэх. АР-м и ЛIышъхьэ зэхэсы­гъом зэфэхьысыжьхэр къыфи­шIызэ, кIэлэцIыкIухэм зызща­гъэпсэфыщт ыкIи япсауныгъэ зыщагъэпытэщт кампанием рес­публикэр зэрэфэхьазырыр, фе­деральнэ гупчэм къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр зэкIэ гъэцэкIагъэ зэрэхъущтхэр къыIуагъ. «ТикIэлэцIыкIухэм апае ла­герь 95-мэ Iоф ашIэщт, нэбгы­рэ 24987-мэ загъэпсэфын амал яIэщт.

БлэкIыгъэ илъэсым егъэ­пшагъэмэ, зызгъэпсэфыщтхэм япчъагъэ сабый миным ехъукIэ нахьыбэ хъугъэ. ЗэкIэмкIи мы кампанием сомэ миллиони 153-рэ пэIудгъэхьащт. Ащ щыщэу сомэ миллион 32,5-р - федеральнэ гупчэм, миллиони 116-р - республикэ бюджетым, сомэ миллиони 4-м ехъур муниципальнэ ­бюджетхэм къатIупщыщт.

Лагерь 95-м щы­щэу кIэлэцIыкIухэр мафэрэ зыщаIыгъыщтхэ лагерьхэр 88-рэ мэхъу. Чэщ-зымафэм кIэ­лэцIыкIухэр зыдэщыIэнхэ алъэ­кIыщт лагерьхэм япчъагъэ та­пэкIэ хэдгъэхъоным тыпы­лъын фае. Тисабыйхэм япсауныгъэ­рэ ящынэгъончъагъэрэ къэу­хъу­мэгъэнхэм тыфэхьазыр, ащ­кIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ пстэуми тиIо зэхэлъэу Iоф зэдэ­тэшIэ», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах