Примерное время чтения: 4 минуты
104

Пшъэрылъ шъхьаIэхэр афигъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу игъэ­кIо­тыгъэ планернэ зэхэсыгъоу гъэтхапэм и 21-м иIа­гъэр зэрищагъ рес­пуб­ликэм и Правительст­вэ и Тхьаматэу Къум­пIыл Муратэ. Министерствэхэм, ведомствэхэм, къулыкъухэм яIоф­шIэн­хэр зэфахьы­сыжьы­гъэх, пшъэрылъ шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх.

Хабзэ зэрэхъугъэу, республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къэзэрэугъоигъэхэр апэ тегущыIагъэх. АР-м финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый къызэриIуагъэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу бюджетым сомэ миллиардрэ миллиони 115-рэ къихьагъ. Блэ­кIы­гъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ар процент 76-м кIахьэ.

Мэзищ планэу агъэнэфагъэр гъэцэкIагъэ хъугъэ. Акцизхэм къакIакIоу сомэ миллион 74-рэ бюджетым къихьагъ. ГумэкIыгъоу ми­нистрэм зигугъу къышIыгъэр блэкIыгъэ илъэсым къыдыхэ­лъы­тагъэу гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын пэIуагъэхьан фэе­гъэ ахъщэр зэкIэ игъом зэ­рамыгъэфедагъэр, ащ щыщыр счетым къызэринагъэр ары. Мы щыкIагъэр псынкIэ Iофэу дэ­гъэ­зыжьыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэнэфагъ.

«Бюджет ахъщэр игъом ыкIи зищыкIагъэм пэIугъэхьэ­гъэным, экономикэ къиныгъо­хэм ялъэхъан сомэ пэпчъ шIуа­гъэ къытэу гъэфедэгъэным мэхьанэшхо иI. АщкIэ зипшъэ­рылъхэр тэрэзэу зымыгъэ­цэ­кIэрэ пащэхэм пшъэдэкIыжь зэрахьыщтыр джыри зэ агу къэсэгъэкIыжьы», - къыIуагъ КъумпIыл Муратэ.

БлэкIыгъэ тхьамафэм ом изытет зызэрэзэрихъокIыгъэм, зэхапшIэу къызэрэучъыIыгъэм лэжьыгъэхэм иягъэу аригъэ­кIы­гъэм Премьер-министрэр кIэупчIагъ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Ми­нистерствэ ипащэу Юрий Петровым къызэриIуагъэмкIэ, мы аужырэ тхьамафэм чъыIэр градуси 2 - 3-м нэсыщтыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ кIэ зэрылъ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр мыгъэ щымыIэнхэкIэ енэгуягъо. Мы­Iэрысэ чъыгхатэхэм ыкIи губгъо лэжьыгъэхэм мыщ фэдэ температурэр ащыIэн алъэкIы, специалистхэм зэралъытэрэмкIэ, ахэмкIэ чIэнагъэ щыIэщтэп.

Осэу къесыгъэми ишIуагъэ къэкIуагъ, гъэтхэ лэжьыгъэхэр ащ къызэтыригъэнагъэх. Джащ фэдэу чIыгъэшIухэм алъэны­къокIэ гумэкIыгъо зэрэщымыIэр, проценти 100-м кIахьэу ар республикэм имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм зэраIэкIа­гъэхьащтым, ащ щыщэу процент 80-р компаниеу «Еврохим» зыфиIорэм къызэрэщащэфыгъэр министрэм къыIуагъ.

Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм зэ­кIэмкIи чIыгъэшIу тонн мин 42-рэ фэдиз апэIуагъэхьанэу агъэнафэмэ, мы уахътэм тонн мин 31,2-рэ фэдиз аIэкIэлъ. Адыгеим щагъэтIысырэ чъыгхэтэ гектархэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ зэрэхъурэм да­кIоу, ахэм Iоф ащызышIэщт республикэ кадрэхэр гъэхьазырыгъэнхэм мэхьанэшхо зэ­риIэр КъумпIыл Муратэ кIи­гъэтхъыгъ.

Джащ фэдэу ыпэкIэ зэрэщытыгъэу, къуаджэхэм хэ­тэрыкIхэр нахьыбэу къаща­гъэ­кIынхэм, продукциехэр цIыфхэм IуагъэкIынымкIэ IэпыIэгъу афэхъугъэным иIофыгъо профильнэ Министерствэм, муниципалитетхэми анаIэ тырагъэ­тынэу къафигъэпытагъ. Ветери­нарием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет кIэкIэу къыщыуцугъ.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэ­ны­гъэмрэкIэ иминистрэу Хъуажъ Аминэт къызэриIуагъэмкIэ, 2015-рэ илъэсым еджапIэхэм ахэт спортзал 11-мэ гъэцэ­кIэ­жьынхэр арашIылIагъэх.

Мы илъэсми а IофшIэныр лъагъэ­кIотэщт, мыщ фэдэ псэолъи 9 джыри зэтырагъэпсыхьащт, джащ фэдэу спортплощадкэхэм ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр афащэфыщтых. А Iофыгъохэм адакIоу зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэм языфэгъэхьазырын пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэ­щытыр министрэм хигъэунэ­фыкIыгъ. КIэлэеджакIохэм IофшIэныр шIу алъэгъоу пIугъэнхэмкIэ екIо­лIакIэу щыIагъэхэм, ахэм япсауныгъэкIэ ыкIи яфизическэ ухьазырыныгъэкIэ мэхьа­нэшхо зиIэ зарядкэхэм еджа­пIэхэм къащафагъэзэжьымэ ишIогъэшхо къэкIонэу премьер-министрэм ылъытагъ.

АщкIэ Министерствэм ипащэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр фишIыгъэх. Шъолъырхэм субсидиехэр афэтIупщыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу УФ-м экономи­кэ хэхъоныгъэмкIэ и Министер­ствэ зэхищэрэм Адыгеир зэрэхэлэжьэщтым къыте­гущыIагъ министрэу ЛIыхэсэ ­Махьмудэ. Ащ къызэриIуа­гъэм­кIэ, сомэ мил­лион 614-рэ зытефэрэ заяв­кэ агъэхьазырыгъ, мы уахътэм ащ игъэкIотыгъэу Iоф дашIэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах