Примерное время чтения: 3 минуты
102

ЯпсэукIэ амалхэр нахьышIу ашIынхэ алъэкIыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан 2014 — 2017-рэ илъэсхэм ыкIи 2020-рэ илъэсым нэс ателъытэгъэ гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ федеральнэ программэу «Къуаджэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Адыгеим Iоф щызышIэрэ специалист ыкIи унэгъо ныбжьыкIэ 14-мэ атефэрэ псэупIэ сертификатхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

Программэм игъэцэкIэн сомэ миллион 14,8-рэ пэIуагъэхьагъ, а мылъкумкIэ унэгъо ныбжьыкIэхэм ыкIи специалистхэм псэупIэ ашIын е ащэфын амал яIэщт. Ахэм гъэсэныгъэм ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэным ясистемэхэм, агропромышленнэ комплексым Iоф ащашIэ. Ахъщэу къаратыгъэр унагъом ис пчъагъэм елъытыгъ.

ГушIогъо зэхахьэм хэлэжьагъэх министрэхэм я Кабинет хэтхэр. АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьаб­зэм пэублэ псалъэ къыщишIы­зэ, федеральнэ программэм хэлэжьэгъэ ыкIи сертификатхэр къызфагъэшъошэгъэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Программэм Iоф зишIэрэм къыщегъэжьагъэу республикэм ис специалист ыкIи унэгъо ныбжьыкIэ 272-мэ псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIынхэ зэралъэкIыгъэр игуа­пэу къыхигъэщыгъ. ШIуагъэ къэзытырэ мыщ фэдэ программэхэм илъэс пчъагъэ хъугъэу Адыгеир чанэу зэрахэлажьэрэр кIигъэтхъыгъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

— Республикэм хэхъоныгъэ­хэр ешIых, ыпэкIэ лъэкIуатэ. Мы аужырэ илъэсхэр пштэхэмэ, тишъолъыр псэолъэкIэ 350-рэ щытшIыгъ. Ахэр гурыт еджапIэх, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэх, фельдшер-мамыку IэзапIэх, нэмыкIых. Амалэу тиIэм елъы­тыгъэу, социальнэу мыухъумэгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу тызэрафэ­хъущтым тыпылъ. ТиIофшIэнкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэ­уцужьырэр республикэм щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз иIэныр ары. Не­пэрэ зэхахьэм къекIолIэгъэ ныбжьыкIэхэм бэкIэ тышъущэгугъы, сыда пIомэ тинеу­щырэ мафэ шъоры лъызыгъэкIотэ­щтыр. Унагъохэм къарыхъухьэрэ сабыйхэм япчъагъэ нахьыбэ хъунми мэхьанэшхо иI. Зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэу тикъуаджэхэм Iоф ащызышIэщтхэр непэ ти­щыкIагъэх, ахэм шъо зэу шъуа­щыщ, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан къэзэрэугъоигъэхэм за­къыфигъазэзэ.

ПсэупIэ сертификатхэр зэра­тыжьыгъэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIагъэх, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэ­хъухэрэ АР-м и ЛIышъхьэ, министрэхэм я Кабинет, профильнэ министерствэхэм афэрэза­гъэх. Программэм ишIуагъэкIэ гухэлъэу яIэхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэ зэрэхъугъэр ахэм къаIуагъ. ЫпэкIэ къызэрэхэдгъэщыгъэу, программэм Iоф зишIэрэм къыщегъэжьагъэу специалист 272-мэ япсэукIэ амалхэр нахьышIу ашIынхэ алъэкIыгъ.

Мыщ къыдыхэлъытагъэу газрыкIопIэ ки­лометрэ 343-рэ ыкIи псыры­кIопIэ километрэ 292-рэ республикэм щагъэпсыгъ.

Джащ фэдэу фельдшер-мамыку IэзэпIэ 28-рэ, культурэм и Унэ ыкIи зы гурыт еджапIэ ашIыгъэх. УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэзэгъыныгъэу да­шIыгъэм диштэу 2016-рэ илъэс­ми мы IофшIэныр лъагъэ­кIо-тэщт, пшъэрылъэу зыфагъэ­уцужьыгъэхэр зэшIохыгъэ хъунхэм анаIэ тырагъэтыщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах