Примерное время чтения: 2 минуты
107

ТхьакIущынэ Аслъан къэгъэлъэгъоныр шIогъэшIэгъоныгъ

Майкоп, 18 февраля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонэу «Урысыем итарихъ пщы лъэпкъхэу Черкасскэхэр зэрэхэхьагъэхэр» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ.

Ащ игъусагъэх АР-м культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэтрэ ащ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэтрэ.

ТхылъеджапIэм къыщызэIуа­хыгъэ къэгъэлъэгъоным хэхьэ­рэ материалхэр, тхылъхэр АР-м и ЛIышъхьэ шIогъэшIэгъоныгъэх. Ахэм игуапэу яплъыгъ, зэри­гъэшIагъэх, зыгъэхьазырыгъэхэм афэрэзагъ, къэзыIорэр «Адыгэ Макъ».

Къэгъэлъэгъоным материал гъэшIэгъоныбэ къыхеубытэ, Урысыем иапэрэ генералиссимусэу Михаил Черкасскэм исурэт къыщегъэжьагъэу Уры­сы­ем ипачъыхьэхэм адэжь къулыкъу щызыхьыгъэ Черкасскэхэм илъэс пчъагъэхэм къа­кIоцI лIыгъэу зэрахьагъэр, ахэм къарыкIуагъэр зэрытхэгъэ тхылъхэм анэсыжьэу. Къэгъэлъэгъоным дакIоу, непэ тхылъеджапIэм ищыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэм, щыкIагъэу, гумэ­кIыгъоу иIэхэм АР-м и ЛIышъ­хьэ ащигъэгъозагъ учреждением ипащэу Къыкъ Бэлэ.

Ащ къы­зэриIуагъэмкIэ, электричествэр зэрыкIохэрэр жъы дэдэ хъу­гъэх, ахэр зэблэхъугъэнхэ фае, зэшIуахын фэе нэмыкI Iофы­гъохэри щыIэх. Мыщ дэжьым АР-м и ЛIышъ­хьэ къызэриIуагъэмкIэ, тхылъ­еджапIэм гъэцэкIэжьынхэр ешIы­лIэгъэнхэм пае апэрапшIэу проектнэ-сметнэ документациер зэхэгъэуцогъэн фае.

Амалэу щыIэмкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэ зэралъэкIыщтым нэужым егупшысэщтых, культурэм иминистрэ а лъэныкъом ынаIэ тыригъэтынэу пшъэрылъ фишIыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах