Примерное время чтения: 3 минуты
75

Сертификатхэр аратыжьыгъэх

Унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ е унэ ашIынымкIэ IэпыIэгъу къафэхъущт социальнэ тынхэр унэгъуи 127-мэ мы мафэхэм аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщэу 114-р Мыекъуапэ щыщых.

МэфэкI Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къызэIуихыгъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ министрэм иапэрэ гуадзэу Хьаткъо Рэмэзан, Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, нэмыкIхэри Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. КъумпIыл Мурат пэублэ псалъэ къышIызэ федеральнэ программэм хэлэжьэгъэ ыкIи сертификатхэр къызфагъэшъошэгъэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. НыбжьыкIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм сыдигъуи республикэм ихэбзэ къулыкъу ынаIэ зэрэтетыр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

Мы аужырэ илъэсхэм унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэ ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэхэр республикэм щагъэцакIэх. Ахэм яшIуагъэкIэ Адыгеим щыпсэурэ унэгъо ныбжьыкIэ 1452-мэ социальнэ тынхэр аратыгъэх. Бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхыгъэу сомэ миллион 820-рэ фэдиз ащ пэIуагъэхьагъ.

«ТиIофшIэнкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр Адыгеим щыпсэурэ пэпчъ щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз иIэныр ары. Ащ къыхэкIэу республикэр федеральнэ программэхэм ахэлажьэ. Непэрэ зэхахьэм къекIолIэгъэ ныбжьыкIэхэм бэкIэ тащэгугъы, сыда пIомэ тинеущырэ мафэ ахэр ары лъызыгъэкIотэщтхэр. Унагъохэм къарыхъухьэрэ сабыйхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэнми мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэр аграрнэ шъолъырэу зэрэщытыр къыдалъытэзэ, къоджэ псэупIэхэм специалист ныбжьыкIэхэр агъэкIонхэм, къалэм щыIэкIэ-псэукIэу дэлъым фэдэ амал ахэм яIэным зэрэпылъхэр АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Къоджэ псэупIэм хэхъоныгъэ ышIыным фэIорышIэрэ къэралыгъо программэхэм къадыхэлъытагъэу республикэм сертификат 288-рэ щаратыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ ныбжьыкIэхэм псэупIэхэр зэрагъэгъотын амал яIэ хъугъэ. Джащ фэдэу газрыкIопIэ километрэ 376-рэ ыкIи псырыкIопIэ километрэ 232-рэ республикэм щагъэпсыгъ. Фельдшер-мамыку IэзэпIэ 28-рэ, къоджэ еджапIэ, культурэм и Унэ ашIыгъэх, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

2017-рэ илъэсым зэрагъэнэфагъэмкIэ, къуаджэхэм квадратнэ метрэ 913-рэ зэрылъ псэупIэхэр, газрыкIопIэ километрэ 13, псырыкIопIэ километрэ 24-рэ ащагъэпсынхэу агъэнафэ. Къутырэу Причтовскэм фельдшер-мамыку IэзапIэ щашIыщт, къутырэу «ХьапэкIэим» еджапIэу щырагъэжьагъэм ишIын лъагъэкIотэщт. Къутырэу Тихоновым спорт парк цIыкIу щашIынэу рагъэжьэщт.

Унэгъо ныбжьыкIэхэм ыкIи специалистхэм псэупIэ ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьагъэу мэкъу-мэщымкIэ Министерствэм сомэ миллион 12,7-рэ, АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ и Министерствэ сомэ миллиони 177,2-рэ мы илъэсым къатIупщыгъ. Унэгъо ныбжьыкIэ ыкIи специалист 277-мэ псэупIэ зэрагъэгъотыным мылъкур пэIуагъэхьащт. Ахэм азыныкъо фэдизмэ сертификатхэр аратыжьыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах