Примерное время чтения: 3 минуты
107

Жьыбгъэм ыкIуачIэ къызыфагъэфедэщт

Майкоп, 4 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм иправительствэ и Унэ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан зэIукIэгъу щады­риIагъ Iахьзэхэлъ обществэу «Объединенная теплоэнергетическая компания» зыфиIорэм проект гъэ­нэ­фагъэхэмкIэ идиректорэу Эмин Асеровымрэ зэфэ­шIыгъэ Iахьзэхэлъ обществэу «Ветроэнергетиче­ская Отдельная Генерирующая Компания» зыфиIо­рэм игенеральнэ директорэу Сергей Туляковымрэ.

ЗэдэгущыIэгъухэм ахэлэжьа­гъэх Адыгэ Республикэм псэо­лъэшIынымкIэ, транспортымкIэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр, энергием шIуагъэу къыты­рэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ отделым ипащэу ГутIэ Байзэт.

Мы зэIукIэгъум анахьэу ана­Iэ зыщытырагъэтыгъэр жьыбгъэм ыкIуачIэ къызыфагъэфедэзэ энергетикэм ылъэныкъокIэ Адыгеим хэхъоныгъэ ышIыным иамалхэр ары.

Ащ пае респуб­ликэм чIыпIищ щагъэхьазырыгъ. ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, электростанциехэу жьыбгъэмкIэ Iоф зы­шIэщтхэм зэхэубытагъэу акIуа­чIэ МВт 441-рэ хъущт, ахэр Шэу­джэн, Джэджэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм ащагъэпсыщтых. Уры­сыемкIэ анахь фытегъэпсыхьа­гъэу щытыр «Шовгеновский» зы­фиIорэ паркыр ары. Ащ МВт 150-рэ фэдиз кIуачIэу иIэщт, кIуачIэу МВт тIурытIу зиIэщт установкэ 75-рэ ашIынэу щыт. Iахьзэхэлъ обществэу «Ветро­ОГК-м» IофшIэнхэмкIэ апэрэ чэ­зыур ыухыгъ, инвестицие со­мэ миллион 16 фэдиз ащ пэ­Iуигъэхьагъ.

ПроектымкIэ ящы­кIэ­гъэщт къэбар икъу къызIэкIа­гъэхьагъ. ГущыIэм пае, илъэс­рэ ныкъорэм къыкIоцI лъыплъэн Iо­фыгъоу зэшIуахыгъэхэм къа­гъэшъыпкъэжьыгъ кIуачIэу жьы­бгъэм иIэн фаер зыфэдизыр: метрэ 80 илъэгагъэу зы та­къикъым къыкIоцI метри 6-м ащ ыкIуачIэ нэсы, зы такъи­къым метри 3-м къыщыкIэнэу щытэп.

«А проектыр зэшIохыгъэ­ным тифедэ хэлъ, сыда пIомэ икIэрыкIэу къызыфагъэзэжьрэ энергетикэм ихэхъоныгъэ амал къытыщт республикэм энергием ылъэныкъокIэ фэныкъоныгъэу иIэхэр ригъэкъужьынхэмкIэ. Ащ нэмыкIэу а проектыр гъэцэкIа­гъэ зыхъукIэ, Адыгеим ибюджет хэбзэIахь тедзэ къихьащт, Iоф­шIэпIэ чIыпIакIэхэри щыIэ хъу­щтых», - къыхигъэщыгъ ТхьакIу­щынэ Аслъан.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэ­ри­IуагъэмкIэ, республикэм ипа­щэхэр ренэу фэхьазырых бгъуи­тIуми яфедэ зыхэлъ зэдэлэжьэ­ныгъэм. ТхьакIущынэ Аслъан псэолъэшIынымкIэ, транс­пор­тым­кIэ ыкIи гъогу хъызмэ­тым­кIэ АР-м и Министерствэ ипащэ пшъэрылъ фишIыгъ проектым игъэцэкIэнкIэ ищыкIагъэу щытхэм икъоу защигъэгъозэнэу, шIуа­гъэу ащ къытын ылъэкIы­щтыр къыридзэнэу, джащ фэдэу Iофтхьабзэу зэшIуахыщтхэм яграфик зэхигъэуцонышъ, пIа­лъэу ахэр зэшIохыгъэ зыхъущт­хэр къыгъэнэфэнхэу.

ЗэдэгущыIэгъухэм ялъэхъан къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, жьы­бгъэм ыкIуачIэкIэ Iоф зэрашIэ­щтым епхыгъэ Iофтхьабзэхэр чэ­зыу-чэзыоу зэшIуахыщтых. Ком­панием къэралыгъо IэпыIэ­гъум телъытэгъэ зэнэкъокъум зэрэхэлэжьэщтымкIэ ищыкIэгъэ тхылъхэр аIэкIигъэхьэгъахэх. А Iофым дакIоу чIыгоу агъэфе­дэщтым, проект-сметэ документацием изэхэгъэуцон ыкIи нэ­мыкIхэм япхыгъэ Iофыгъохэр зэшIуахыщтых.

Зэренэгуе­хэрэм­кIэ, псэуалъэр 2018-рэ илъэсым атIупщыщт, къэзытхырэр Адыгэ Республикэми ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу. Илъэсым къыкIоцI республи­кэм электроэнергиеу ыгъэфедэрэр кВт миллиардым ехъу.

Мыщ дэжьым ежь иеу ыгъэ­псэолъэжьырэр проценти 7 зэ­рэхъурэр. ЗэренэгуехэрэмкIэ, жьыбгъэм ыкIуачIэкIэ Iоф зы­шIэщт псэуалъэхэр затIупщыхэ­кIэ, республикэм ищыкIагъэм ызыплIанэ фэдиз зэригъо­ты­лIэ­жьыщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах