Новости по теме: пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан бзэджашIэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипэщагъэу, пенсием зэрэкIуагъэм къыхэкIыкIэ иIэнатIэ IукIыжьыгъэ Сергей Клюй тыгъуасэ IукIагъ
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм къулыкъум 2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзих Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ
Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Адыгеим ибзылъфыгъэхэм я Союз илIыкIохэм тыгъуасэ аIукIагъ. Организацием Iофэу ыгъэцакIэрэм, пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм, нэмыкI лъэныкъохэм ахэр атегущыIагъэх
АДЫГЭ ДУНАЙ