Примерное время чтения: 2 минуты
177

Пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх

Майкоп, 4 марта - АиФ-Адыгея.

ГъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ Хьыкум итхьаматэу Трэхъо Аслъан, Адыгэ Республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэр, щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Виктор Шаменковыр, Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр, Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай, хьыкумышI приставхэм я Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Дмитрий Лабазовыр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Игорь Дивиным Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат правэм ылъэныкъокIэ цIыфхэм шIэныгъэу яIэм зыкъызэриIэтыгъэр, хьыкумхэм нахьыбэрэ зафагъазэ зэрэхъугъэр хигъэунэфыкIыгъ «ГъэрекIо проценти 10,4-кIэ нахьыбэу Арбитраж хьыкумым зыкъыфагъэзагъ. ЦIыфхэм хьыкумхэм нахьыбэу цыхьэ афашIы зэрэхъугъэр ащ къегъэлъагъо. Хьыкум Iофхэр нахь шъхьэихыгъэу тапэкIэ зэхэфыгъэн, фэIо-фашIэхэм язэшIохынкIэ электрон амалхэр нахьыбэу къызыфагъэфедэн фае. Республикэм ибизнес иIофхэр зэрэзэпыфэщтхэр бэкIэ зэлъытыгъэр экономикэм ылъэныкъокIэ правовой даоу яIэхэр зэрэзэшIуахыщтхэр ары. Джащ фэдэу псэупIэхэм ягъэпсын зимылъку хэзылъхьагъэхэу агъэпцIагъэхэм, предприятиехэр зэрэзэтезыхэрэм, ЖКХ-м ылъэныкъокIэ даоу къэуцухэрэм, чIыгум епхыгъэ фитыныгъэхэм якъэухъумэн афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм лъэшэу анаIэ атырагъэтын фае», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Игорь Дивиным яIофшIэнкIэ зэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх. 2014-рэ илъэсым лъэIу тхылъ мини 2,8-рэ къаIэкIэхьэгъагъэмэ, гъэрекIо ар мини 3,6-м зэрэнэсыгъэр ащ хигъэунэфыкIыгъ. ГъэрекIо хьыкумхэр Iоф мини 3,3-м ехъумэ ахэплъагъэх. 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, проценти 6,2-кIэ ар нахьыб.

Зэхэсыгъом зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум иактхэм япроцент 97,9-р апелляционнэ инстанцием, япроцент 99,6-р кассационнэ инстанцием аIэкIагъэхьагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум ипащэхэми, иIофышIэхэми яIофшIэнкIэ зэрафэразэр ариIуагъ. Адыгеим щыпсэухэрэм Арбитраж хьыкумым зызыфагъазэкIэ, лъэныкъо пстэури къыдалъытэзэ ялъэIу тхылъхэр къафызэхафынхэм щыгугъынхэ зэралъэкIын фаер къыхагъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах