49

ТхьакIущынэ Аслъан республикэ полицием иторжественнэ зэIукIэ хэлэжьагъ

Майкоп, 11 ноября – АиФ-Адыгея. Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иорганхэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ торжественнэ зэIукIэу шэкIогъум и 8-м щыIагъэм хэлэжьагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, полицейскэхэм афэгушIонхэу къэкIуагъэх хабзэм игъэцэкIэкIо органхэм ялIыкIохэр, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатхэр, судхэм, хэбзэухъумэкIо органхэм яIэшъхьэтетхэр, дзэ къулыкъушIэхэр, общественникхэр, дин IофышIэхэр, гурыт еджапIэм чIэсхэр.

Официальнэ Iофтхьабзэр рамыгъажьэзэ полицейскэхэм ятехникэрэ яоборудованиерэ якъэгъэлъэгъон къызэIуахыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэрэ мэфэкIым ихьакIэхэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ органхэм яподразделение зэфэшъхьафхэм джырэ техникэу къызыфагъэфедэрэм нэIуасэ зыфашIыгъ.

Экспозицием нэIуасэ зызыфашI нэуж республикэм и Къэралыгъо филармоние торжественнэ зэIукIэр щыкIуагъ. 

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ары апэдэдэ ямэфэкIыкIэ полицейскэхэм къафэгушIуагъэр. ТхьакIущынэ Аслъан зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, оперативнэ Iофхэр Адыгеим зыпкъ щитых. Мыгъэ бзэдэшIэгъэ хьылъэу зэрахьагъэр нахь макI, террористическэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьагъэхэп. БлэкIыгъэ илъэсхэм бзэджэшIагъэу зэрахьагъэхэм язэхэфынкIэ Iофхэр нахь агъэлъэшыгъэх.

Адыгэ Республикэм и МВД къолъхьэ тын-Iыхыным, экономикэм щызэрахьэрэ бзэджэшIагъэхэм нахь пхъашэу апэуцужьы.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых