Примерное время чтения: 3 минуты
87

Инвестициехэм япхыгъэ упчIэхэр шъхьаIэу щытыгъэх

Майкоп, 16 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан журналэу «Деловая Россия» зыфиIорэм изэхэщакIоу, гупчэу «2025-рэ илъэсым псэущтхэр» зыфиIорэм ипрезидентэу Диана Гуц тыгъуасэ IукIагъ ыкIи журналисткэм иупчIэхэм джэуапхэр къаритыжьыгъэх. Мы журналыр Москва къыщыдэкIы, шъолъырхэм япащэхэм, бизнесым, предпринимательствэм хэщагъэхэм яIофшIэн фэгъэхьыгъэ материалхэр бэу къыхеутых.

Диана Гуц анахьэу зыгъэгу­мэ­кIыщтыгъэр ыкIи иупчIэ шъхьаIэхэр зыфэгъэхьыгъагъэ­хэр кризисым, санкциехэм ялъэхъан республикэм иэкономикэ изытет, инвестициехэм алъэныкъокIэ шъолъырым амалэу IэкIэлъхэр зыфэдэхэр ары. ТхьакIущынэ Аслъан къызэ­риIуагъэмкIэ, непэрэ уахътэм ехъулIэу Адыгеим ибюджет со­мэ миллиард 17 фэдиз мэ­хъу.

Мы аужырэ илъэсхэр пштэхэмэ, республикэм иэкономикэ инвестициеу къыхалъхьагъэр сомэ миллиарди 140-м ехъу. Шъолъырым къихьэрэ инвесторхэм гумэкIыгъо ямыIэу яIоф рагъэжьэным пае ащ фэIоры­шIэщт площадкэхэр агъэхьазырых, инфраструктурэр зэтырагъэпсыхьэ, проектыр зыща­гъэцэкIэщт чIыпIэхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр, псыр, электричествэр аращалIэх.

Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи административнэ пырыохъу щыIэп.

«ТэркIэ анахь шъхьаIэр IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр къызэ­Iухыгъэнхэр, бюджетым къихьэрэ хэбзэIахьхэм ахэгъэхъо­гъэныр ары. АщкIэ инвесторхэм яшIогъэшхо къэкIо. Шъачэ щыкIорэ экономическэ фо­румым чанэу тыхэлажьэ, зэзэгъыныгъэхэм тащыкIатхэ, ахэр щыIэныгъэм зэрэпхырытщыщт­хэм ыуж тит. Мэхьанэшхо зэт­тырэ лъэныкъохэм ащыщ зе­кIоным хэхъоныгъэхэр ышIын­хэр, инвестициехэмкIэ тишъо­лъыр хъопсагъоу щытыныр. Джащ фэдэу сомэ миллиардым ехъу зыосэ бизнес-инкубатор мы уахътэм тэгъэ­псы, нэмыкI гухэлъхэри тиIэх», - къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Адыгеир чIыгулэжь шъолъы­рэу зэрэщытыр къыдалъытэзэ, мы отраслэм IэпыIэгъу зэрэфэхъухэрэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Илъэс зэкIэлъыкIохэм къакIоцI лэжьы­гъэ бэгъуагъэ къызэрахьыжьы­рэр гъэхъэгъэшхоу ылъытагъ. Промышленностым ылъэныкъо­кIи Iофхэм язытет зыпкъ итэу зэрэлъыкIуатэрэм кIигъэтхъыгъ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

«Гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ программэхэм, проектхэм зэ­кIэми тахэлэжьэным сыдигъуи тынаIэ тет, ащкIэ федеральнэ гупчэм тыгурэIо. Хэхъоны­гъэхэмкIэ, къэгъэлъэгъонэу иIэ­хэмкIэ Адыгеир къахэщыныр, щысэ зытырахырэ шъолъырхэм ахэтыныр - джары пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр», - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан.

Журналисткэм къытыгъэ нэ­мыкI упчIэхэми АР-м и ЛIышъхьэ игъэкIотыгъэ джэ­уапхэр къаритыжьыгъэх, иIоф­шIэнкIэ анахь мэхьанэшхо зэ­ритырэ лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах