Примерное время чтения: 3 минуты
77

Лъэпкъыр зэрыгушхорэ, шъхьэкIафэ зыфишIырэ тхэкIошху

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгэ лъэпкъым итхэкIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ къызыхъугъэр илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм цIыфыбэ къекIолIагъ.

Ахэм ахэтыгъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо Совет-Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу ЛIыIужъу Адам, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Абхъазым, Ингушетием, Темыр Осетием, Краснодар краим, Чэчэным, нэмыкI чIыпIэхэм къарыкIыгъэ лIыкIо купхэр, республикэм имуниципальнэ образованиехэм къарыкIыгъэхэр, нэмыкIхэри.

Цивилизацием хэхъоныгъэ зыщишIырэ лъэхъанхэм ежь иакъылкIэ, ишэнкIэ, ишIоигъоныгъэкIэ чIыпIэ гъэнэфагъэ щызыубытырэ цIыфхэр тарихъым хэтых. Ахэм афэдэ цIыфхэм щыIэныгъэм мэхьанэшхо зэрэщыряIэр уахътэм къе­гъэ­лъагъо. Мы гущыIэхэр зэкIэ фэгъэ­хьыгъ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, СССР-м, РСФСР-м ыкIи Адыгеим якъэралыгъо премиехэр къызфагъэшъошагъэу, М. Шолоховым ыцIэкIэ щыт шIухьафтыныр къызэратыгъэ титха­кIоу, сэнаущыгъэшхо зыхэлъ МэщбэшIэ Исхьакъ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, къызыхъугъэ мафэр хэзгъэунэфыкIырэ И.МэщбашIэм фэгушIуагъ.

«Илъэс пчъагъэхэм ателъытэгъэ уитворческэ IофшIэн адыгэхэм язекIуа­кIэ къызэрэщызэIупхыгъэм дакIоу, этно­сым тарихъ гъогоу къыкIугъэр къипIо­тыкIын, лIэшIэгъу пчъагъэхэм лъэпкъыр зыхэфэгъэ хъугъэ — шIагъэхэр нэм къыкIэбгъэуцонхэ плъэкIыгъ», — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан тхэ­кIошхом зыфигъазэзэ. — О ыкIи уитхылъхэм яшIуагъэкIэ адыгэхэм яшэн-хабзэхэр, язэхэтыкIэ зыфэдэм дунаим щыпсэурэ цIыф миллион пчъа­гъэр щыгъозагъ. Уироманхэм блэкIыгъэмрэ непэрэ уахътэмрэ язэпхыныгъэ дэгъоу ащыолъэгъу.

Произведениеу уиIэхэм, ахэр тIокIыплIым ехъу, лъэпкъым тарихъ гъогу мыпсынкIэу къыкIугъэр къагъэ­лъагъо, ахэр зэпхыгъэхэр лIэшIэгъу зэфэшъхьафхэми, зэикI гупшысэ-художественнэ структурэ яI.

Уироманхэм ягерой шъхьаIэхэм ащыщхэу Хъан-Джэрые, графинеу Айщэт, Занэкъо Сэфэрбый, нэмыкIхэм яобразхэр къызэрэбгъэлъэгъуагъэхэр цIыфхэм ашIо­гъэшIэгъон.

Уилъэпкъ уфэшъыпкъэным, цIыфыныгъэ пхэлъыным ахэм уфапIу. Лъэпкъ ыкIи отечественнэ литературэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм Iоф зэрэдишIагъэм дакIоу, республикэм и Къэралыгъо гимн итекст иавторэу зэ­рэщытымкIэ И. МэщбашIэр Адыгеим итарихъ къызэрэхэнэжьыщтыр АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. ТхэкIошхом иусэхэм атехыгъэ орэд пчъагъэ зэраусыгъэм, ахэр цIыфхэм агу зэрэрихьырэр кIигъэтхъыгъ.

Илъэс пчъагъэ хъугъэу Исхьакъ Адыгеим итхакIохэм яправление итхьаматэу Iоф ешIэ, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм зыкъы­зэIуахынымкIэ ишIуагъэ арегъэкIы. Джащ фэдэу лъэпкъ ыкIи дин зэфэшъхьафхэр зылэжьырэ цIыфхэм азыфагу илъ зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным иIахьышхо хэлъ. А пстэуми мэхьанэ­шхо зэряIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ, тхакIом «тхьауегъэпсэу» риIуагъ.

ТхэкIо цIэрыIом творческэ гъогоу къыкIугъэм, игъэхъагъэхэм, игупшысэхэм афэгъэхьыгъэ фильмэу телерадиокомпаниеу «Адыгеим» къыгъэхьазыры­гъэм къэзэрэугъоигъэхэр ягуапэу еплъы­гъэх. МэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIагъэх ыкIи юбилярым къыфэгушIуагъэх Владимир Нарожнэр, ЛIыIужъу Адам, гъунэгъу шъолъырхэм къарыкIыгъэ лIы­кIохэр.

Краснодар краим игубернатор унашъоу ышIыгъэм диштэу И. Мэщ­башIэр къызщыхъугъэ чIыпIэм ибюст щыфагъэуцунэу агъэнэфагъ. Джащ фэдэу Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах