Примерное время чтения: 2 минуты
68

АР-м и ЛIышъхьэ пIэлъэ кIэкIыкIэ зигъэпсэфынэу кIуагъэ

Майкоп, 25 ноября – АиФ-Адыгея. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан пIэлъэ кIэкIыкIэ зигъэпсэфынэу отпуск кIуагъэ. Ащ ыпэкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэ министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ япащэхэм зэIукIэгъу заулэ адыриIагъ ыкIи пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

ТхьакIущынэ Аслъан министрэхэм пшъэрылъ афишIыгъ социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэмрэ унэхэмрэ ягъэплъын зэпыу фэмыхъуным анаIэ тырагъэтынэу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм чIыпIэ тедзэхэр ащызэхэщэгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрэзэрахьэрэм гъунэ лъафынэу, республикэм игубгъохэм пхъэн IофшIэныр игъом ащыухыгъэнымкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу.

Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ федеральнэ программэ зэфэшъхьафхэм республикэр нахь чанэу ахэлэжьэн зэрэфаер. 2014-рэ илъэсымкIэ республикэ бюджетыр сомэ миллион 320-м фыщыкIэщт. Арышъ, бюджетымкIэ зэкIэ къэкIуапIэхэр къызыфэгъэфедэгъэнхэ фае.

ЗэIукIэгъухэм ялъэхъан гъэсэныгъэмкIэ, псауныгъэм икъэухъумэнкIэ, культурэмкIэ, социальнэ лъэныкъомкIэ ыкIи спортымкIэ учреждениехэм мылъкоу апэIуагъэхьащтыр нахьыбэ шIыгъэным ехьылIэгъэ Iофыгъохэр къаIэтыгъэх.

Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм къахэкIырэ мылъкур апэрэ чэзыоу Урысые Федерацием и Президент 2012-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 7-м ышIыгъэ Указхэм ащыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн пэIуагъэхьащт.

Ащ хэхьэх бюджетым епхыгъэхэм ялэжьапкIэ къэIэтыгъэныр, цIыф купхэу социальнэу мыухъумагъэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм гъэсэныгъэ ащягъэгъотыгъэныр ыкIи нэмыкIхэр.

АР-м и ЛIышъхьэ и пресс-къулыкъу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах