Примерное время чтения: 2 минуты
110

Адыгеим и ЛIышъхьэрэ Урысые Федерацием и ЛIыкIоу Тыркуем щыIэмрэ Анкара

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгеим илIыкIо купэу Анкара щыIэр Урысые Федерацием ипосольствэу Тыркуем итым тыгъуасэ щырагъэблэгъагъ.

Урысые Федерацием и Чрезвычайнэ, и Полномочнэ лIыкIоу Тыркуем щыIэ Алексей Ерховымрэ Урысые Федерацием сатыумкIэ и ЛIыкIоу Тыркуем щыIэ Айдар Гашигуллинымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэгъу дыряIагъ.

Джащ фэдэу зэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Муратрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъоу Петр Гарнагэрэ.

Адыгеимрэ Тыркуемрэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъу зэрашIоигъор лъэныкъохэм къаIуагъ. Алексей Ерховымрэ Айдар Гашигуллинымрэ Урысыемрэ Тыркуемрэ язэфыщытыкIэхэм ягъэпытэн тегъэпсыхьагъэхэ проектхэм япхырыщынкIэ, зэпхыныгъакIэхэр адэшIыгъэнхэмкIэ республикэм IэпыIэгъу къыфэхъуным зэрэфэхьазырыр къаIуагъ.

«Урысыемрэ Тыркуемрэ язэдэлэжьэныгъэ нахь зеушъомбгъу. ХэгъэгуитIуми япащэхэм ащкIэ ашIэрэр макIэп. Зэзэгъыныгъэхэр шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным зэрэфэIорышIэщтхэм тицыхьэ телъ», — къыIуагъ Алексей Ерховым.

Республикэм илIыкIо куп зэрэрагъэблэгъагъэм фэшI посольствэм иIофышIэхэм зэрафэразэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыIуагъ, Урысыемрэ Тыркуемрэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Адыгеим ихэбзэ Iэшъхьэтетхэр ащ фэдэ зэфыщытыкIэм фэхьазырых. АщкIэ амалэу щыIэр зэкIэ, Тыркуем щыпсэухэрэ адыгэхэм яамалхэри къызыфагъэфедэщтых.

Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм хэгъэгуитIуми язэпхыныгъэ нахь зэрагъэпытэщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

ЗэIукIэгъум зэрэщыхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэгъэгуитIуми экономикэм, культурэм, гъэсэныгъэм алъэныкъокIэ язэдэпсэуныгъэ зырагъэушъомбгъущт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы мэлылъфэгъум и 8-м Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр Тыркуем и Президентэу Реджеп Эрдоган зэрэIукIэгъагъэр. 2019-рэ илъэсыр Урысыеми, Тыркуеми культурэмрэ туризмэмрэ я Илъэсэу щагъэнэфагъ. МыщкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр хэгъэгуитIуми ащыпсэухэрэр Урысыемрэ Тыркуемрэ якультурэ кIэн бай нэIуасэ фэшIыгъэнхэр, ащ икъэухъумэн тегъэгушIухьэгъэнхэр ары.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах