Примерное время чтения: 3 минуты
102

Хэхъоныгъэхэм якъэкIуапI

Федеральнэ къэралыгъо программэхэм Адыгеир зэрахэлэжьэщтыр – джары Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет иигъэкIотыгъэ зэIукIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм Iофыгъо шъхьаIэу зыщатегущыIагъэхэр. ЗэIукIэм джащ фэдэу хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ федеральнэ гупчэм дэлэжьэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр ыкIи министер-ствэхэм яIэшъхьэтетхэм пшъэрылъ афишIыгъ къэралыгъо программэхэм ахагъэхьанхэм пае лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Iофыгъо гъэнэфагъэу яIэхэр къагъэхьазырынхэу.

«Федеральнэ программэхэм тызахэлажьэкIэ, республикэм лъэныкъо шъхьаIэхэмкIэ хэхъоныгъэ ин ышIын ылъэкIыщт. Федеральнэ IэпыIэгъу зыщышъуищыкIэгъэ проектхэр къэжъугъэнафэх ыкIи ащ епхыгъэ документхэр къэжъугъэхьазырых. ТицIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным пае къэралыгъо программэхэм амалэу къатыхэрэр нахь икъоу гъэфедэгъэнхэ фае», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэм илъэхъан лэжьыгъэм иIухыжьын зэрэкIорэм фэгъэхьыгъэ къэбарым къызэIукIагъэхэр едэIугъэх. Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, республикэм игубгъохэм бжыхьэсэ хьэр процент 99-у ащаIуахыжьыгъ, лэжьыгъэ тонн мин 41,6-рэ къахьыжьыгъ, зы гектарым центнер 42,1-рэ къытыгъ. Бжыхьэсэ коцым ипроцент 37-р Iуахыжьыгъ, гектар мин 32,8-м тонн мини 150-рэ къырахыжьыгъ, гурытымкIэ гектар пэпчъ центнер 45,7-рэ. Бжыхьэсэ рапсыр процент 70-у Iуахыжьыгъ, аIожьыгъэр тонн мини 6,5-рэ, гектар пэпчъ центнер 22-рэ къырахыжьыгъ.

Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровым къызэриIуагъэмкIэ, огъулэу зэрэхъугъэм пае лэжьыгъэу Iуахыжьырэм щынагъо къыфыкъокIын ылъэкIыщт. Арэущтэу огъулэу щытыщтмэ, ошIэ-дэмышIэ Iоф къэхъун зыщилъэкIыщт уахътэм игъэуцун иIофыгъо хэплъэнхэу игъо къафилъэгъугъ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«Iофхэм язытет шъунаIэ тежъугъэт, чIыгулэжьхэм огъум зэрарэу къафихьын ылъэкIыщтым къыкIегъэчыгъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэу зешъухьан шъулъэкIыщтхэм шъуягупшыс. Джащ фэдэу муниципалитетхэри Iофхэм язытет ренэу щыжъугъэгъуазэх къэбарыр чIыгулэжьхэм икъоу алъыIэсыным фэшI», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

«Россельхозбанкымрэ» банкэу «Кубанькредит» зыфиIорэмрэ предпринимательхэм адыряIэ зэпхыныгъэхэм яIофыгъуи мы зэIукIэм щыхэплъагъэх. Зэдэлэжьэныгъэм ылъэныкъокIэ республикэм ахэм зэзэгъыныгъэ адишIыгъэу щыт.

Мы зэIукIэм Iофыгъоу зыщатегущыIагъэхэм ащыщ амытхыгъэхэу Iоф зышIэхэрэм алъэныкъокIэ шIэгъэн фаехэр. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, чэзыу-чэзыоу а лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэрэм шIуагъэ къеты. Илъэсэу икIыгъэм ащ фэдэу Iоф зышIэрэ нэбгырэ мин 11 фэдизмэ яIофхэр тэрэзэу гъэпсыгъэнхэ фаеу щытыгъэмэ, мы илъэсым официальнэу IофшIапIэхэм аIугъэхьэгъэн фаер зэрэхъурэр нэбгырэ мини 4,8-рэ.

КъумпIыл Мурат муниципалитетхэм япащэхэм зафигъазэзэ къыхигъэщыгъ республикэм ипредприятиехэм мытхыгъэу Iоф ащызышIэрэ цIыфхэм япчъагъэ къыкIегъэчыгъэным нахь чанэу дэлэжьэнхэ зэрэфаер ыкIи а IофшIэным кIэухэу фэхъущтхэм мэхьанэшхо зэряIэр.

ХэушъхьафыкIыгъэу мы зэIукIэм щытегущыIагъэх сабый зыпIунэу зыштэхэрэм яIоф. Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, сабый ибэхэм ыкIи ны-тыхэм анаIэ зытемытыжьэу къэнэгъэ кIэлэцIыкIухэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэным пае чэзыухэр ашIынхэу щытэп, хабзэм икъулыкъухэм а лъэныкъомкIэ япшъэрылъ агъэцэкIэн фае.

ИкIэухым Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ агу къыгъэкIыжьыгъ Урысые Федерацием и Президент иунашъохэр дэх имыIэу гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер. Мыщ хэхьэх «Линие занкIэкIэ» заджэхэрэм къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэри. Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным ыкIи ащ игуадзэхэм пшъэрылъ афишIыгъ а лъэныкъомкIэ Iофхэм язытет ренэу анаIэ тырагъэтынэу.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах