Примерное время чтения: 3 минуты
69

КъумпIыл Мурат АР-м ихэхъоныгъэкIэ форумхэм мэхьанэшхо зэряIэр къыхигъэщыгъ

Урысые Федерацием ишъолъырхэм япащэхэм я Советэу Урысыем и МИД дэжь щызэхэщагъэм ия ХХХIII-рэ зэхэсыгъо Сергей Лавровым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ащ фэдэ форумхэм республикэр ахэлэжьэнымкIэ опытэу щыIэм щигъэгъозагъэх. КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм къафиIотагъ шIуагъэу ащ къыхьырэм фэгъэхьыгъэу.

«Республикэм иэкономикэрэ исоциальнэ лъэныкъорэкIэ шъолъыр, урысые Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэм уахэлэжьэным мэхьанэу иIэр дэгъоу къыдгурэIо. Республикэм имызакъоу, хэгъэгумкIи ащ фэдэ зэхэхьэ-зэхэгущыIэгъухэм шIогъэ гъэнэфагъэ къаты. Инвестициехэр нахьыбэу къытIэкIэхьанхэмкIэ, республикэр зекIон Iофым ылъэныкъокIэ, экономикэмкIэ лъыкIотэным, Урысыем имызакъоу, зэрэдунаеу якультурнэ щыIакIэ хэлэжьэным иамал ахэм къаты», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхьыгъэхэ щысэхэм зыкIэ ащыщыгъ тиреспубликэ илIыкIохэр бэмышIэу Тыркуем зэрэщыIагъэхэр. Урысыем ипосольствэу Тыркуем щыIэм, Урысыем и Генеральнэ консульствэу Стамбул щызэхэщагъэм, Урысыем и СатыушIыпIэ гупчэу Урысыем щыIэм ыкIи нэмыкIхэм а Iофтхьабзэм изэхэщэнкIэ яшIогъэшхо къэкIуагъ. ЗэIукIэгъур лъэгэпIэ иным тетэу кIуагъэ. Тыркуем и Лъэпкъ ЗэIукIэшхо испикерэу Мустафа Шентоп Адыгеим къикIыгъэ лIыкIохэр ригъэблэгъагъэх, нэгуихыгъэу къапэгъокIыгъ, Тыркуем и Президентэу Реджеп Эрдоган ыцIэкIэ шIуфэс тхылъым къеджагъ. Джащ фэдэу Анкара имэр, Стамбул игубернатор игуадзэ ыкIи провинциеу Дюздже игубернатор зэIукIэгъухэр адыряIагъэх.

Урысые Федерацием IэкIыб къэрал IофхэмкIэ и Министерствэ иструктурэхэм яIэшъхьэтетхэм джащ фэдэу зэIукIэгъухэр адыряIагъэх. Тыркуем ихэбзэ къулыкъухэм ыкIи ибизнес-сообществэ ялIыкIохэм, адыгэхэу Тыркуем щыпсэухэрэм ащыщхэу мы хэгъэгум ищыIэныгъэ чанэу хэлажьэхэрэм аIукIагъэх.

«ТапэкIи тизэдэпсэуныгъэ пытэнымкIэ, Урысыемрэ Тыркуемрэ тизэпхыныгъэхэм нахь заушъомбгъунымкIэ а зэIукIэгъум лъэпсэшIу къытыгъ ыкIи мэхьанэшхо иIагъ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ихэбзэ лIыкIохэм IэкIыб къэрал делегациехэм ащ фэдэ зэIукIэгъухэр бэрэ адашIых, а пстэуми яшIуагъэкIэ сатыу-экономикэ, культурэ ыкIи гъэсэныгъэм епхыгъэ зэфыщытыкIэхэу азыфагу илъхэм нахь заушъомбгъу ыкIи нахь мэпытэх.

ГущыIэм пае, 2018-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Италием ипредприниматель купышхоу Итальянскэ Республикэм илIыкIоу Урысые Федерацием щыIэ Паскуале Терраччиано зипэщагъэр Адыгеим ригъэблэгъэгъагъ. Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу Иорданием и Хашимитскэ Королевствэ и Чрезвычайнэ ыкIи и Полномочнэ лIыкIоу Амджад Адайлэ, Туркменистан и Чрезвычайнэ ыкIи и Полномочнэ лIыкIоу Урысыем щыIэ Батыр Ниязлевым зэIукIэгъухэр адыряIагъэх.

Инвестициехэр республикэм нахьыбэу къыIэкIэхьанхэм пае федеральнэ гупчэм ылъэныкъокIэ къикIырэ IэпыIэгъур амал зэриIэкIэ нахь дэгъоу къызфигъэфедэным Адыгеир ыуж ит. ГущыIэм пае, республикэмкIэ хабзэ хъугъэ Урысые инвестиционнэ форумхэм, Петербург дунэе экономическэ форумхэм ыкIи нэмыкI проектхэм ахэлэжьэныр. Мы илъэсым я V-рэ Ялтинскэ Дунэе экономическэ форумым Адыгеир хэлэжьагъ.

2017-рэ илъэсым Дунэе инвестиционнэ форумэу «InvestinAdygea» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Ащ нэбгырэ 750-рэм ехъу хэлэжьагъ. Ахэм ащыщыгъэх Адыгеим ыкIи Урысыем ишъолъыр заулэхэм ябизнес-сообществэхэм ялIыкIохэр, Тыркуем, Китаим, Малайзием, Иорданием, Германием, Сербием, Швейцарием, Казахстан яIофышIэ купхэр.

«Ащ фэдэ зэIукIэгъу пэпчъ тэркIэ шIуагъэ хэлъэу щыт. ПэшIорыгъэшъэу зэдэтшIырэ зэзэгъыныгъэхэр тапэкIэ щыIэныгъэм гъэцэкIагъэ зэрэщыхъущтхэм тынаIэ тетэгъэты. МыщкIэ федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу къызфэтэгъэфедэ», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэр шъолъыр форумхэм, конференциехэм, нэмыкI зэIукIэгъухэм зэрахэлажьэрэр, ахэм афэхъурэ кIэуххэр щысэ гъэнэфагъэхэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъэх. Илъэсэу икIыгъэм икIэуххэм нафэ къызэрашIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэм азыфагу республикэм апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ инвестициехэр (проценти 142,5-м нэсыгъэх) къызэрэIэкIэхьагъэхэмкIэ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах