Примерное время чтения: 3 минуты
158

ТищыIэныгъэ чIыпIэшхо щызыубытырэ къулыкъу

Майкоп, 26 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим игъогу хъызмэт зызэхащагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми, анахьэу ветеранхэм, игуапэу къафэгушIуагъ. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи тищыIэныгъэ, экономикэм чIыпIэшхо ащызыубытырэ къулыкъум непэ ипшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу зэригъэцакIэхэрэр хигъэунэфыкIыгъ. ГъогукIэу ашIыхэрэм, агъэцэкIэжьыхэрэм яшIуагъэкIэ шъолъырым хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр къыхигъэщыгъ. Тигъогухэр зыгъэпсыгъэхэм, Хэгъэгу зэошхом ыуж ахэр зэтезыгъэуцожьыгъэхэм, непэ Iоф зышIэхэрэм АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.

— Федеральнэ гъогухэм адакIоу шъолъыр ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэр тэшIых, зэтетэгъэпсыхьэх, мы лъэныкъомкIэ Iофышхо зэшIотэхы. Тигъогухэр щынэгъончъэу щытынхэм а пстэури фэIорышIэ. Мы аужырэ илъэсхэм сэциальнэ мэхьанэшхо зиIэ мыщ фэдэ проект заулэ республикэм щыдгъэцэкIагъ. Джырэ уахъти зэшIотхырэр макIэп. ГущыIэм пае, Мыекъуапэ къекIолIэрэ автомобиль гъогоу «Кавказ» зыфиIорэр зэтетэгъэпсыхьэ, тэ­гъэкIэжьы. Джащ фэдэу къуаджэхэу Лъэустэнхьаблэ, Ты­гъур­гъой, тикъушъхьэхэм якIо­лIэрэ гъогу­хэр, нэмыкIхэр тэгъэцэкIэжьых, ахэр шэпхъэ­шIу­хэм адиш­тэнхэм тынаIэ тет. Тикъэлэ шъхьаIэ къэзыухьэрэ гъогум ишIыни тинэплъэгъу идгъэ­кIырэп. Мы илъэсым километрэ 47-рэ зикIыхьэгъэ гъогухэр дгъэцэкIэжьыщтых, шъолъыр ыкIи муниципальнэ гъогухэм яшIын, язэте­гъэпсыхьан, ягъэцэкIэ­жьын сомэ миллиардитIум ехъу пэIуд­гъэхьанэу тэгъэнафэ. Мы хъызмэтым епхыгъэу непэ нэбгырэ минрэ ныкъорэм ехъу­мэ республикэм Iоф щашIэ, ыпэкIэ къызэрэхэзгъэщыгъэу, экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ахэм яIахьышхо хэлъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъэу къыгъэуцугъэхэм ащыщ шэп­хъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр нахьыбэу шIыгъэнхэр. Ар зэшIохыгъэным, тигъогухэр щынэгъон­чъэнхэм, ащ дакIоу цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIы­гъэнхэм ти­шъыпкъэу тыдэлэжьэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъы­фигъазэзэ.

«Адыгеим изаслуженнэ псэолъэшI» зыфиIорэ щытхъуцIэр гъогу хъызмэтым иIофышIэ нэбгырэ заулэмэ афагъэшъошагъ. Джащ фэдэу бгъэхэлъхьэ тамыгъэу «Урысые Федерацием игъогушI гъэшIуагъ» зыфиIорэр иIофшIэнкIэ, игъэхъагъэхэмкIэ къылэжьыгъ «Адыгея­автодорым» иинженер шъхьаIэу Къазый Сэфэрбый. Мыхэм зэкIэми ыкIи зэхахьэм хэлэжьэгъэ пстэуми КъумпIыл Мурат джыри зэ къафэгушIуагъ, псауныгъэ, щыIэкIэшIу яIэнэу къафэлъэIуагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэр зытефэу алъытэгъэ къулыкъушIэхэми Iофтхьабзэм щафэгушIуагъэх, къалэжьыгъэхэр аратыжьыгъэх.

Республикэм итворческэ купхэм къа­гъэхьазырыгъэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах